26.4.12

Jose Afonso and Revolution


It is very important to remark the necessity of talking about the desire for freedom through the artist perspective. One of the remarkable person I would like to give publicity is Portuguese champion of liberty – Jose Afonso (2 August 1929 – 23 February 1987), also known as Zeca. The importance of the activity of Jose Afonso probably is understandable in unique way. Why in unique way? Because of the gun was used by the Jose Afonso. And that gun was his music, his creation. This eminent musician was in the lead of resistance against dictatorship in Portugal, which was under the regime of Oliveira Salazar.
Jose Afonso, who was born in Aveiro, the second most populous city in the Centro Region of Portugal, distinguished for his talent since the studentship. Lacking financial stability, political safety and being in poor health, young and ingenious Jose Afonso afforded to study history and philosophy at the University of Coimbra. These years were particularly significant in J. Afonso career, because he started singing his first songs as a bicho, what implicated the local tradition of singing at the University of Coimbra. After the creative period in university, Jose Afonse was taken to the compulsory military service. However, J. Afonso was sent back because of the health problems.

 Since the sixth decade of the twentieth century concerning the creativity of Jose Afonso was of great importance. First of all, in 1956 respectable activist released his first record, Fados de Coimbr. After a while, in 1959, J. Afonso started singing in his peculiar music manner, which was transfused with political and social allusions. Gradually he became a very popular person with many people throughout the country. Despite the fact of the intensive creative working on music, which caused the origin of such music albums as Contos Velhos Rumos Novo, Traz Outro Amigo També, Cantigas do Mai, Eu Vou Ser Como a Toupeira, Venham Mais Cinc etc., this inspirational for most of the Portuguese people man actively maintained the students movement against the conditions in Coimbra


Labai svarbu akcentuoti kalbėjimo apie laisvės troškimo būtinybę iš menininkų perspektyvos. Vienas iš tokių nepaprastų žmonių, kurį norėčiau iškelti į viešumą, yra portugalų judėjimo už laisvę lyderis Jose Afonso (1929 – 1987), kitaip žinomas Zeca vardu. Jose Afonso veiklos svarba tikriausiai yra suprantama kaip išskirtina. Kodėl išskirtina? Veikiausiai dėl ginklo, kuriuo rėmėsi Jose Afonso. Ir šiuo ginklu tapo jo muzika, kūryba. Šis iškilus muzikantas buvo pirmoje vietoje pasipriešinime prieš diktatūrinį režimą Portugalijoje, kuris buvo įteigtas Oliveira Salazar valios.
Jose Afonso, kuris gimė Aveire, antrame pagal gyventojų skaičių Centrinio Portugalijos regiono mieste, savo talentu išsiskyrė jau studijų metais. Stokodamas finansinio stabilumo, politinio saugumo ir būdamas prastos sveikatos, jaunas ir išmoningas Jose Afonso įstengė studijuoti istoriją ir filosofiją Koimbros universitete. Šie metai buvo ypatingai svarbūs Jose Afonso karjeroje, kadangi tada jis pradėjo dainuoti savo pirmąsias dainas kaip bicho, kas įtraukė vietinę dainavimo tradiciją Koimbros universitete. Po kūrybingo laikotarpio universitete, Jose Afonso buvo paimtas į privalomąją kariuomenės tarnybą. Tačiau netrukus žymus visuomenininkas grąžintas atgal dėl sveikatos problemų.
 XXa. 6-asis dešimtmetis, Jose Afonso kūrybos požiūriu, buvo ypatingo reikšmingumo. Visų pirma, 1956 metais gerbiamas aktyvistas išleido savo pirmąjį įrašą, Fados de Coimbr. Netrukus, 1959 metais, J. Afonso pradėjo dainuoti savita muzikos maniera, kuri buvo persismelkusi politinėmis ir socialinėmis aliuzijomis. Palaipsniui menininkas tapo labai populiarus tarp daugelio žmonių visoje šalyje. Nepaisant intensyvaus kūrybiško darbo muzikos srityje, kuris lėmė atsiradimą tokių albumų kaip Contos Velhos Rumos Novo, Traz Outro Amigo També, Cantigas do Mai, Eu Vou Ser Como a Toupeira, Venham Mais Cinc ir kt., šis daugybę portugalų ikvepiantis vyras uoliai rėmė studentų judėjimus prieš režimą Koimbroje.


Because of the influence on the understanding of people about the human rights and  free country ideas,  Jose Afonso became dangerous person to dictatorial regime sustaining people. However, in 1974 Jose Afonso was one of the main leader in supporting  PREC (Ongoing Revolutionary Process). The famous artist was playing in the RALIS for the soldiers. After the successful Carnation Revolution, Jose Afonso did not forget the democratic ideas, participating in many social organisations and movements.Dėl įtakos bendrapiliečių supratimui apie žmonių teises ir laisvos šalies idėjas, Jose Afonso tapo pavojinga persona diktatūriniam režimui simpatizuojantiems propaguotojams. Tačiau, 1974 metais Jose Afonso buvo vienas pagrindinių lyderių paremiant PREC (Tebesitęsianti Revoliucinė Eiga). Žymiausias meninkas koncertavo renginyje kariškiams RALIS. Po sėkmingos Gvazdikų Revoliucijos, Jose Afonso neužmiršo demokratinių sumanymų, dalyvaudamas daugybėje visuomeninių organizacijų ir judėjimų.I strongly believe that the Lithuanian people are able to understand the great importance of Jose Afonso as the portrait of revolution for freedom. In comparison with Jose Afonso phenomenon, Lithuanian music group Antis was also that little community of people (the leader – Algirdas Kaušpėdas), which inspired Lithuanian people to aim for the freedom in free country.Manau, jog Lietuvos žmonės taip gali įvertinti Jose Afonso svarbą kaip revoliucijos dėl laisvės paveikslą. Palyginimui su Jose Afonso fenomenu, lietuvių muzikos grupė Antis buvo taip pat mažas ratelis žmonių (lyderis – Algirdas Kaušpėdas), kuris inspiravo lietuvių tautą siekti laisvės laisvoje valstybėje.


The rock band Antis was established in 1984. The metaphorical texts against Soviet regim in Lithuania allured  thousands of freedom wishful people. It is symbolically interesting , that popular rock band Antis stil exist as well known music group, redolent of struggle for freedom time.


Roko grupė Antis buvo įkurta 1984 metais. Metaforiški tekstai prieš sovietų režimą Lietuvoje sutelkė tūkstančius laisvės trokštančius žmones. Simboliškai yra įdomu, kad populiari roko grupė Antis vis dar gyvuoja kaip gerai žinoma muzikos grupė, primenanti kovos už laisvę laikus.
 

Gytis Matuliūkštis


Sem comentários:

Enviar um comentário