28.4.11

Drug policy of Portugal

Quick quiz: Which European country has the most liberal drug laws? (Hint: It's not the Netherlands.)

"You just need to rid yourselves of prejudice and take an intelligent approach." Portuguese Prime Minister Jose Socrates
Treating, not punishing
In 2001 newspapers around the world carried graphic reports of addicts injecting heroin in the grimy streets of a Lisbon slum. The place was dubbed Europe’s “most shameful neighbourhood” and its “worst drugs ghetto”. This lurid coverage was prompted by a government decision to decriminalise the personal use and possession of all drugs, including heroin and cocaine.
This “ultraliberal legislation”, said the foreign media, had set alarm bells ringing across Europe. The Portuguese were said to be fearful that holiday resorts would become dumping-grounds for drug tourists. Some conservative politicians denounced the decriminalisation as “pure lunacy”. Plane-loads of foreign students would head for the Algarve to smoke marijuana, predicted Paulo Portas, leader of the People’s Party. Portugal, he said, was offering “sun, beaches and any drug you like.”
Yet after all the furore, the drug law was largely forgotten by the international and Portuguese press—until 2 years ago, when the Cato Institute, a libertarian American think-tank, published a study of the new policy by a lawyer, Glenn Greenwald. In contrast to the dire consequences that critics predicted, he concluded that “none of the nightmare scenarios” initially painted, “from rampant increases in drug usage among the young to the transformation of Lisbon into a haven for ‘drug tourists’, has occurred.”
Mr Greenwald claims that the data show that “decriminalisation has had no adverse effect on drug usage rates in Portugal”, which “in numerous categories are now among the lowest in the European Union”. This came after some rises in the 1990s, before decriminalisation. The figures reveal little evidence of drug tourism: 95% of those cited for drug misdemeanours since 2001 have been Portuguese. The level of drug trafficking, measured by numbers convicted, has also declined. And the incidence of other drug-related problems, including sexually transmitted diseases and deaths from drug overdoses, has “decreased dramatically”.
There are widespread misconceptions about the Portuguese approach. “It is important not to confuse decriminalisation with depenalisation or legalisation,” comments Brendan Hughes of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, which is, coincidentally, based in Lisbon. “Drug use remains illegal in Portugal, and anyone in possession will be stopped by the police, have the drugs confiscated and be sent before a commission.”
Nor is it uncommon in Europe to make drug use an administrative offence rather than a criminal one (putting it in the same category as not wearing a seat belt for instance). What is unique, according to Mr Hughes, is that offenders in Portugal are sent to specialist “dissuasion commissions” run by the government, rather than into the judicial system. “In Portugal,” he says, “the health aspect [of the government’s response to drugs] has gone mainstream.” The aim of the dissuasion commissions, which are made up of panels of two or three psychiatrists, social workers and legal advisers, is to encourage addicts to undergo treatment and to stop recreational users falling into addiction. They have the power to impose community work and even fines, but punishment is not their main aim.
Officials believe that, by lifting fears of prosecution, the policy has encouraged addicts to seek treatment. This bears out their view that criminal sanctions are not the best answer. “Before decriminalisation, addicts were afraid to seek treatment because they feared they would be denounced to the police and arrested. Now they know they will be treated as patients with a problem and not stigmatised as criminals.” says Manuel Cardoso, deputy director of the Institute for Drugs and Drug Addiction.
The number of addicts registered in drug-substitution programmes has risen from 6,000 in 1999 to over 24,000 in 2008, reflecting a big rise in treatment (but not in drug use). Between 2001 and 2007 the number of Portuguese who say they have taken heroin at least once in their lives increased from just 1% to 1.1%. For most other drugs, the figures have fallen: Portugal has one of Europe’s lowest lifetime usage rates for cannabis. And most notably, heroin and other drug abuse has decreased among vulnerable younger age-groups, according to Mr Cardoso.
The share of heroin users who inject the drug has also fallen, from 45% before decriminalisation to 17% now, he says, because the new law has facilitated treatment and harm-reduction programmes. Drug addicts now account for only 20% of Portugal’s HIV cases, down from 56% before. “We no longer have to work under the paradox that exists in many countries of providing support and medical care to people the law considers criminals.”

Portugalijos narkotikų politika
Greita viktorina: Kuri Europos šalis turi liberaliausius narkotikų įstatymus? (Užuomina: Tai ne Olandija.)


„Jums tereikia atsikratyti prietarų ir pasitelkti protingą požiūrį“ Portugalijos Ministras Pirmininkas Jose Socrates

Gydyti , ne bausti

2001 metais pasaulio laikraščiuose buvo apstu pranešimų ir nuotraukų kuriuose buvo vaizdžiai parodyti narkomanai besišvirkščiantys heroiną nešvariose Lisabonos landynių gatvėse. Vieta buvo praminta Europos „gėdingiausiu rajonu“ ir jos „blogiausiu narkotikų getu“. Ši sukrečianti aprėptis lėmė vyriausybės sprendimą dekriminalizuoti visų narkotikų asmeninį turėjimą ir vartojimą, įskaitant heroiną ir kokainą.


Toks „ultraliberalus teisės aktas“ užsienio žiniasklaidos buvo pavadintas “pavojaus varpų skambėjimų visai Europai”. Portugalai bijojo, kad jų kurortai taps narkomanų turistų iškrovos vieta. Kai kurie konservatyvūs politikai dekriminalizaciją pasmerkė kaip „gryną beprotybę“. Daugybe užsienio studentų vyks į Algarve parūkyti marichuanos, pranašavo Paulo Portas, Liaudies partijos lyderis. Jis sakė, kad Portugalija siūlė „saulė, paplūdimius ir bet kokius narkotikus, kurie jums patinka.”

Tačiau po viso triukšmo, apie narkotikų įstatymą buvo iš esmės užmiršta. Iki to, kai Cato Institutas išleido advokato Gleno Greenwaldo tyrimą apie naująją politiką. Priešingai skaudžioms pasekmėms, kurias prognozavo kritikai, jis padarė išvadą, kad "nė vienas iš košmariškų scenarijų, nuo paplitusio narkotikų vartojimo tarp jaunimo iki Lisabonos transformacijos į narkomanų turistų prieglobstį, neįvyko."


Ponas Greenwaldas teigia, kad duomenys rodo, jog "dekriminalizavimas neturėjo neigiamos įtakos Portugalijos narkotikų vartojimo rodikliams", kurie "daugelyje kategorijų, dabar yra vieni mažiausių Europos Sąjungoje". Skaičiai atskleidžia mažai įrodymų dėl su narkotikais susijusio turizmo: 95% su narkotikais susiję baudžiamieji nusižengimai nuo 2001 m. buvo įvykdyti portugalų. Prekybos narkotikais lygis, išmatuojamas pagal nuteistųjų skaičių, taip pat sumažėjo. Kitų, su narkotikais susijusių problemų, įskaitant lytiniu būdu plintančių ligų ir mirčių nuo narkotikų perdozavimo atvejų skaičius, "labai smarkiai krito".

Yra paplitęs neteisingas supratimas apie portugalų metodą. "Labai svarbu nepainioti dekriminalizavimo su legalizavimu", komentuoja Brendanas Hughesas iš Europos Narkotikų ir Narkomanijos stebėjimo Centro, kurio būstinė atsitiktinai yra Lisabonoje. „Narkotikų vartojimas Portugalijoje tebelieka neteisėtas ir kiekvienas, juos turintis bus sustabdytas policijos, narkotikai bus konfiskuoti, o nusikaltėlis bus siunčiamas komisijai."
Kas yra neįprasta Europoje, kad narkotikų vartojimas yra administracinės teisės pažeidimu, o ne baudžiamosios (toje pačioje kategorijoje kaip pavyzdžiui saugos diržų nesegėjimas). Pagal Poną Hughes, unikalu yra tai, kad pažeidėjai Portugalijoje yra siunčiami į specialias "atkalbinėjimo komisijas" valdomas vyriausybės, o ne į teismų sistemą. "Portugalijoje valdžios atsakas į narkotikų vartojimą nuėjo integracijos keliu." Atkalbinėjimo komisijų, kurios sudaromos iš dviejų ar trijų psichiatrų, socialinių darbuotojų ir juridinių konsultantų, tikslas yra skatinti narkomanus gydytis ir sustabdyti pramoginių vartotojų patekimą į priklausomybę. Jie turi galią taikyti viešuosius darbus ir net baudas, tačiau bausmė nėra pagrindinis jų tikslas.
Pareigūnai yra įsitikinę, kad persekiojimo baimės kelimo politika paskatino narkomanus gydytis. Tai, jų nuomone, patvirtina idėją, kad baudžiamosios sankcijos nėra geriausias atsakymas. “Prieš dekriminalizaciją narkomanai bijojo gydytis, nes žinojo, kad apie juos bus pranešta policijai ir jie bus suimti. Tuo tarpu dabar jie žino, kad su jais bus elgiamasi kaip su pacientais turinčiais problemą, o ne niekinama kaip nusikaltelius.” sako Manuelis Cardoso, Narkotikų ir Narkomanijos instituto direktoriaus pavadotojas.
Narkomanų, registruotų narkotikų pakaitalų programoms, skaičius išaugo nuo 6 tūkstančių 1999 metais iki daugiau kaip 24 tūkstančių 2008 metais. Skaičiai atspindi didelį gydymo augimą, bet ne narkotikų vartojimą. Tarp 2001 ir 2007 metų portugalų, kurie sako esą nors kartą vartoję heroiną, skaičius išaugo nuo vos 1% iki 1,1%, daugelio kitų narkotikų vartojimo skaičiai sumažėjo. Pasak Pono Cardoso Portugalijoje yra sunaudojama mažiausiai kanapių Europoje. Svarbu tai, kad heroino ir kitų narkotikų vartojimas sumažėjo tarp pažeidžiamiausių jaunesnio amžiaus grupių.
Heroino vartotojų, kurie švirkščiasi narkotikus dalis taip pat sumažėjo nuo 45% prieš dekriminalizaciją iki 17% dabar, nes naujas įstatymas palengvino gydymo ir žalos mažinimo programų kūrimasį. Narkomanai dabar sudaro 20% Portugalijos ŽIV atvejų lyginant su ankstesniais 56%. “Mes jau nebeturime remtis paradoksu egzistuojančiu daugelyje šalių, teikiančių paramą ir medicinos pagalbą žmonėms, kurie įstatymo yra pripažinti nusikalteliais.” M. Cardoso.

27.4.11

Community of Portuguese Language Countries


Also called CPLP, is the intergovernmental organization for friendship among lusophone (Portuguese-speaking) nations where Portuguese is an official language. The Portuguese-speaking countries are home to more than 240 million people located across the globe. The CPLP nations have a combined area of about 10,772,000 square kilometres (4,159,000 sq mi).
The CPLP was formed in 1996 with seven countries: Portugal, Brazil, Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, and São Tomé and Príncipe. East Timor joined the community in 2002 after gaining independence.
The CPLP is a bloc in the process of construction and the societies of the eight member nations have little knowledge of each other. One of the features of the CPLP is that its members are linked by a common language and shared cultural features, which form a bridge among countries separated by great distances and on different continents.
When the CPLP was formed, Equatorial Guinea asked for observer status. Equatorial Guinea was a Portuguese colony from the 15th to 18th centuries and has some territories where Portuguese-based creole languages are spoken and cultural connections with São Tomé and Príncipe and Portugal are felt. Also, the country has recently cooperated with Portuguese-speaking African countries and Brazil at an educational level. At the CPLP summit of July 2004, in São Tomé and Príncipe, the member states agreed to change the statutes of the community to accept states as associate observers. Equatorial Guinea is in discussion for full membership.
Mauritius, which was unknown to Europeans until the Portuguese sailed there and has strong connections with Mozambique, also obtained associate observer status in 2006.
In 2008, Senegal, with historical connections to Portuguese colonisation in Casamance, was admitted as Associate Observer.
Portugališkai kalbančių šalių bendruomenė
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Tai tarpvyriausybinė, portugališkai kalbančių šalių organizacija, jungianti tautas, kur portugalų kalba yra oficiali kalba.
Portugališkai kalbančiose šalyse visame pasaulyje gyvena daugiau nei 240 milijonų žmonių. PKŠB (portugališkai kalbančių šalių bendruomenės) tautų bendras plotas apie 10.772.000 kvadratinių kilometrų.
PKŠB buvo suformuota 1996 metais septyniose šalyse: Portugalijoje, Brazilijoje, Angoloje, Žaliojo Kyšulio Respublikoje, Bisau Gvinėjoje, Mozambike, San Tomė ir Prinsipė. Rytų Timoras prisijungė prie bendruomenės 2002 m. atgavus nepriklausomybę.
PKŠB yra vis dar organizavimo procese, aštuonių valstybių tautų visuomenės turi mažai žinių apie viena kitą. Viena iš PKŠB funkcijų yra sujungti šalis, atskirtas dideliais atstumais, ir skirtingus kontinentus sujungti vienijančiu tiltu, juk bendrijos nariai yra susiję bendra kalba ir bendrais kultūros bruožais.
Kai PKŠB buvo suformuota, Pusiaujo Gvinėja paprašė suteikti jai stebėtojos statusą. Pusiaujo Gvinėja buvo Portugalijos kolonija nuo XV iki XVIIIa. ir turi tam tikrų teritorijų, kuriose jaučiamas ryšus su portugalų pagrįsta kreolų kalba, taip pat ir kultūriniai ryšiai su San Tomė, Prinsipė ir Portugalija. Be to, šalis pastaruoju metu bendradarbiavo su portugališkai kalbančiomis Afrikos šalimis ir Brazilija siekiant pagerinti šalių išsilavinimo lygį. PKŠB susitikimo 2004 m. liepos mėn. Metu valstybės narės susitarė pakeisti bendruomenės įstatus ir priimti asocijuotus stebėtojus. Dabar yra svarstoma dėl visateisės Pusiaujo Gvinėjos narystės.
Mauricijaus sala, kuri europiečiams nebuvo žinoma, kol portugalai ten nenuplaukė, taip pat turinti stiprius ryšius su Mozambiku, ji šiuo metu irgi pripažinta asocijuota stebėtoja.
Senegalas, turintis tiesioginių ryšių su Portugalijos kolonizacija Kasamanse, asocijuotu stebėtu buvo pripažintas 2008 metais.


Rita Muzikevičiūtė

14.4.11

Portuguese language

Portuguese is a Romance language developed from Galician-Portuguese which was spoken in the medieval Kingdom of Galicia. Although the greater part of the Portuguese vocabulary comes from Latin, a number of words have also been absorbed from Arabic, French, and Italian, and also from some of the indigenous South American and African languages. With around 240 million speakers, Portuguese is the sixth most spoken language and the third most spoken European language in the world (after English and Spanish). While the Portuguese language has its roots firmly in Europe, most of the world's Portuguese speaking people live elsewhere.
During the Age of Exploration, Portuguese sailors carried their language to far off places. The exploration followed the attempts to colonise new lands by Portugal and as a result Portuguese became a widely dispersed language in the world. Brazil and Portugal are two primary Portuguese speaking nations. It's also widely used as a lingua franca in former Portuguese colonies of Mozambique, Angola and some more.
Just like other widespread languages, it has been influenced by and has influenced the languages it has come into a contact with. The system of sounds in Portuguese is quite similar to the phonologies of Catalan or French. Still the grammar, structure and vocabulary of the Portuguese and Spanish languages are so similar that phonetic differences are not significant.
Portuguese is the official language of Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea-Bissau, Portugal, São Tomé and Príncipe and Mozambique. It is also one of the official languages of East Timor and the Chinese special administrative region of Macau. There are also significant Portuguese speaking immigrant communities in many countries including Andorra, Australia, Canada, France, Luxembourg, Jersey, Paraguay, Namibia, South Africa, Switzerland, Venezuela and even Japan.
More over, Portuguese is also the fourth most learned language in the world - at least 30 million students study this language. Similar legislation is being considered in Venezuela, Zambia, Congo, Senegal and many more.
According to UNESCO, Portuguese is one of the fastest-growing European languages after English. This language as well as Spanish has the highest potential for growth as an international language in southern Africa and South America. The Portuguese-speaking African countries are expected to have a combined population of 83 million people by 2050. In total, the Portuguese-speaking countries will have 335 million people by the same year.
Portuguese is a very rich language in terms of dialects, each with its particularity. Most of the differentiation between them is the pronunciation of certain vowels. Between Brazilian Portuguese and European Portuguese, there are differences in vocabulary, pronunciation and syntax, especially in popular varieties, while between educated Brazilians and Portuguese these differences are reduced. The most exotic Portuguese dialect is vernacular São Tomean Portuguese, because of the interaction with local Portuguese Creoles, but even with this one there are no difficulties when talking to another person from another country. Although the country is very small, a city or village can have its own particular dialect. Still most of Portuguese speakers do not understand what they speak as dialects.
Portuguese alphabet (alfabeto português)
A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
á
é
efe
agá
i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
P p
Q q
R r
jota
cá/capa
ele
eme
ene
ó
quê
erre
S s
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z z
esse
u
dábliu,
dáblio,
duplo-vê
xis
ípsilon,
ipsilão,
i grego

In the street

- Por favor, poderia me dizer?: Could you please tell me...?
- Pode me ajudar por favor?: Can you help me, please?
- Muito obrigado: Thanks a lot
- Eu lhe agradeço muito / Muito agradecida(o): I thank you so much

The Weather

- Hoje está um dia lindo: It is a lovely day!
- Faz calor / Está quente: It is hot!
- Faz frio / Está frio: It is cold

Travel & directions

- Por favor, preciso de uma passagem de ida para...: I need a single (one way) ticket to...,please
- Que horas saí o próximo ônibus?: At what time does the next bus leave to..?
- Quanto custa uma corrida de táxi ao centro da cidade?: How much does it cost a taxi to the city centre?
- Onde posso encontrar um ponto de táxi?: Where can i find a taxi-stop?
- Eu perdi minha mala/bagagem/sacola: I have lost my suitcase...
- Pode me dizer como ir a/ao...: Can you tell me how to go to...?
- Acho que estou perdido(a): I think I am lost.

Portugalų kalba
Portugalų kalba – romanų kalbų šeimos atšaka, išsivysčiusi iš galisų-portugalų kalbos, kuria viduramžiais šnekėta Galisijos karalystėje. Didžioji portugalų leksikos dalis kilusi iš lotynų kalbos, bet daug sąsajų ir su arabų, prancūzų, italų kalbomis, jos panašumų randama netgi su kai kuriomis Pietų Amerikos, Afrikos tautomis. Pagal kalbėtojų skaičių, kuris yra net 240 milijonų, portugalų kalba yra šešta didžiausia kalba pasaulyje ir trečioje vietoje po anglų ir ispanų kalbų kaip populiariausia iš Europos kilusi kalba. Nors šios kalbos šaknys Europoje, dauguma jos kalbėtojų gyvena kituose žemynuose.
Didžiųjų geografinių atradimų laikotarpiu, portugalų jūreiviai paskleidė savo kalbą net tolimiausiuose žemės kampeliuose. Prisidengiant siekiu ištyrinėti nežinomas žemes, buvo kolonizuojamos tautos, to rezultatu ir tapo toks žymus portugalų kalbos išplitimas. Brazilija ir Portugalija – didžiausios teritorijos, kuriose nacionalinė kalba yra portugalų. Ši kalba kaip pagrindinė vis dar vartojama ir kai kuriose buvusiose imperijos kolonijose.
Taip plačiai paplitusi kalba, be abejo, buvo įtakota ir pati įtakojo ne vieną svetimą kalbą. Pavyzdžiui, portugalų garsų sistema panaši į katalonų ir prancūzų. Visgi nepaisant fonetinių nesutapimų, portugalų yra artimiausia ispanų kalbai, ypač gramatika ir žodynu.
Portugalų – oficiali Angolos, Brazilijos, Bisau Gvinėjos Respublikos, Portugalijos, netgi Mozambiko kalba. Tai taip pat viena iš oficialių Rytų Timūro ir Kinijos Makao regiono kalbų. Daugybė didelių portugališkai šnekančių emigrantų bendruomenių esti tokiose šalyse kaip Andora, Australija, Kanada, Prancūzija, Liuksemburgas, Šveicarija ir Japonija. Dar daugiau, portugalų kalba yra ketvirta tarp labiausiai besimokomų kalbų pasaulyje – mažiausiai 30 milijonų žmonių studijuoja šią kalbą.
UNESCO duomenimis, portugalų – viena iš greičiausiai augančių Europos kalbų pasaulyje. Ši kalba kartu su ispanų turi didžiausią potencialą kaip tarptautinė kalba plisti Afrikos ir Pietų Amerikos žemynuose. Skaičiuojama, kad 2050 m. portugališkai kalbančių Afrikos gyventojų skaičius išaugs iki 83 milijonų žmonių. Taigi tais metais portugalų kalba turėtų apie 325 milijonus kalbėtojų.
Ši kalba labai turtinga dialektų įvairove. Didžiausi skirtumai išryškėja tam tikrų balsių tarime.

The Portuguese Empire


The Portuguese Empire is also known as the Portuguese Overseas Empire – the first global empire in history. In addition, it was the longest-lived of the modern European colonial empires, spanning almost six centuries, from the capture of Ceuta in 1415 to the handover of Macau in 1999. The empire spread throughout a vast number of territories that are now part of 49 different Sovereign States.
Portuguese sailors began exploring the coast of Africa in 1419, leveraging the latest developments in navigation, cartography and maritime technology such as the caravel, in order that they might find a sea route to the source of the lucrative spice trade. In 1488, Bartolomeu Dias rounded the Cape of Good Hope, and in 1498, Vasco da Gama reached India. In 1500, by an accidental landfall on the South American coast for some, by the crown's secret design for others, Pedro Álvares Cabral discovered Brazil. Over the following decades, Portuguese sailors continued to explore the coasts and islands of East Asia. By 1571, a string of outposts connected Lisbon to Nagasaki along the coasts of Africa, the Middle East and Asia. This commercial network brought great wealth to Portugal.
Between 1580 and 1640 Portugal became the junior partner to Spain in the union of the two countries' crowns. Though the empires continued to be administered separately, Portuguese colonies became the subject of attacks by three rival European powers hostile to Spain and envious of Iberian successes overseas: the Netherlands, Britain and France. With its smaller population, Portugal was unable to effectively defend its overstretched network of trading posts, since then the empire began a long and gradual decline. Portugal achievements in sailing were not as great as the Dutch anymore, that brought an end to the Portuguese trade monopoly in the Indian Ocean.
Brazil became Portugal's most valuable colony until, as part of the wave of independence movements that swept the Americas during the early 19th century, it broke away in 1822. Portugal's Empire was reduced to its colonies on the African coastline, East Timor, and enclaves in India and Macau.
After World War II, Portugal's leader, António Salazar, attempted to keep what remained of the Empire, this happened at a time when other European countries were beginning to withdraw from their colonies. In 1961 the handful of Portuguese troops garrisoned in Goa were unable to prevent Indian troops marching into the colony. Salazar began a long and hard war to quell anti-colonialist forces in the African colonies. The unpopular war lasted until the overthrow of the regime in 1974. The new government immediately changed policy and recognised the independence of all its colonies, except for Macau, which by agreement with the Chinese government was returned to China in 1999, thereby marking the end of the Portuguese Empire. Currently, the Azores and Madeira archipelagos are the only territories overseas that remain politically linked to Portugal.

Portugalijos imperija


Portugalijos imperija, dar žinoma Portugalijos kolonijinės imperijos vardu – pirmoji pasaulinė imperija istorijoje. Tai taip pat ilgiausiai gyvavusi Europos kolonijinė imperija, kurios beveik šešis amžius trukęs klestėjimas, prasidėjo nuo Seuto[1] griūties 1415 m. ir tęsėsi iki Makao teritorijos praradimo 1999 m. Imperija apėmė didžiulį žemių plotą, kuris dabar priklauso 49 skirtingoms suverenioms valstybėms.
Portugalų jūreiviai, pasitelkę naujausius navigacijos, kartografijos ir laivininkystės laimėjimus, tokius kaip karavelė, pradėjo Afrikos pakrančių tyrinėjimus 1419 m. Kelionių tikslas buvo rasti trumpiausią maršrutą pelningai prieskonių prekybai. 1488 m. Bartalomėjus Diasas apiplaukė Gerosios Vilties iškyšulį, o 1498 m. Vasko da Gama pasiekė Indijos krantus. 1500 m. laivų karavelė, vedina Pedro Alvarešo Kabralo atrado Braziliją. Po šių didžiųjų atradimų sekė ilgamečiai Rytų Azijos pakrančių bei salų tyrinėjimai. 1571 m. sargybos postų virtinė tęsusis palei Afrikos, Viduriniųjų Rytų ir Azijos pakrantes, sujungė Lisaboną ir tolimąjį Nagasakį. Šis komercinis kelias Portugalijai leido sukaupti didžiulius turtus.
1580–1640 m. Portugalija saugumo tikslais sudarė dvišalę sąjungą su Ispanija, su sąlyga, kad imperijos liks vadovaujamos skirtingų valdovų. Likimo ironija, bet tuomet vis dažniau pradėtos puldinėti Portugalijos kolonijos, o imperijos skriaudėjai – ne kas kita kaip Ispanijos priešės, modernios laivybos šalys – Olandija, Didžioji Britanija ir Prancūzija. Portugalija, gyventojų skaičiumi negalėjusi varžytis su didesnėmis tautomis ir efektyviai ginti savo užjūrių teritorijų, nebebuvo pajėgi išlaikyti savo galybės, prasidėjo ilga ir laipsniška imperijos griūtis.
Pietiečių pasiekimai laivininkystėje nebebuvo tokie dideli lyginant su naujai iškilusia jūrine valstybe Olandija, tai portugalų prekybos monopoliją Indijos vandenyne atvedė į pabaigą. Brazilija išliko vienintele itin vertinga Portugalijos teritorija, bet tam taip pat nebuvo lemta tęstis amžinai. XIX a. Pietų Amerikoje prasidėjusios nepriklausomybės kovos 1822 m. atskyrė šias užjūrių žemes visiems laikams. Portugalijos imperijos teritorija sumažėjo iki keleto kolonijų Afrikos žemyne bei Rytų Timūro bei žemių Indijoje ir Makao regione.
Po Antrojo pasaulinio karo Portugalijos vadovas Antonio Salazaras vis dar stengėsi išlaikyti buvusios imperijos didybę nepaisant, kad tuo istoriniu laikotarpiu Europos kolonizuotos teritorijos sėkmingai vadavosi iš savo užgrobėjų gniaužtų. Kai 1961 m. Goa armija išgynė portugalų karius iš savo žemių, Salazaras, siekdamas išlaikyti kolonijas Afrikos žemyne, nusprendė pradėti ilgą ir vėliau daugumos gyventojų pasmerktą karą. Šis karas tęsėsi iki pat jo rėžimo pabaigos. 1974 m. nauja valdžia nedelsdama pakeitė šalies užsienio politiką ir pripažino visų turėtų kolonijų nepriklausomybę, išskyrus Makao, kuri, susitarus su Kinų valdžia buvo atiduota tik 1999 m. Ši data oficialiai laikoma imperijos pabaiga. Šiuo metu Azore ir Madeiros teritorijos yra vienintelės užjūrio žemės politiškai priklausančios Portugalijai.


[1] Teritorija Šiaurės Afrikoje

7.4.11

Guimarães


Guimarães is a Portuguese city located in Braga District, in the North of Portugal, with a population of 52 181 inhabitants.
It is an historical city that had an important role in the formation of Portugal and it was settled in the 9th century, at which time it was called Vimaranes. This denomination might have had its origin in the warrior Vímara Peres, when he chose this area as the main government seat for the County of Portugal which he conquered for the Kingdom of Galicia
Guimarães is one of the most important historical cities of the country. Its historical center is a UNESCO World Heritage Site, making it one of the largest tourist centers in the region.
The city is often referred to as the "birthplace of the Portuguese nationality" or "the cradle city" (Cidade Berço in Portuguese). This might be because the administrative seat of the County of Portugal was established there by Henry of Burgundy, or that it might also been the birthplace of Afonso I of Portugal, the first Portuguese king or because of the historical role of the city in the Battle of São Mamede (June 24th, 1128), which had a tremendous importance in the formation of Portugal and was fought in the vicinity of the city, However, due to the needs of the Reconquista, the governative center was changed to Coimbra in 1129.
Guimarães, jointly with Maribor, is going to be European Capital of Culture in 2012.

The city of Guimarães is historically associated with the foundation and identity of the Portuguese nationality. Guimarães, among other settlements, precedes the foundation of Portugal and because of its role in the foundation of the country it is known as the "cradle of the Portuguese nationality". In 1128, major political and military events that would lead to the independence and the birth of a new nation took place in Guimarães. For this reason, in one of the old towers of the city's old wall it is written "Aqui nasceu Portugal" (Portugal was born here).
Climate
Guimarães is located in a valley and surranded by hills and because it there is some distance to the sea, the Winter is normally cold and rainy and the Summer is hot and lightly humid. The average annual temperature is 14º Celsius.
Culture
Guimarães, is an average size city but with a booming cultural life. Besides its museums, monuments, cultural associations, art galeries and popular festivities, it has since September 2005, an important cultural space, the Vila Flor Cultural Center. This cultural center has two auditories, exposition center and a concert-caffee. Guimarães is getting ready to be European Capital of Culture in 2012, together with Maribor. Until the event, a new Art Platform will be developed in the old market which is expected to be turned into a contemporany art center.
Guimarães was elected by the New York Times one of the 41 places to go in 2011 and NYT called it one of the Iberian peninsula's emerging cultural spots.
Gastronomy
The fact that since its beginning, Guimarães had a feminine monastery made much influence over its regional gastronomy, specially its confectionery. "Tortas de Guimarães" (Guimarães' pies) and "Toucinho do céu" (normally translated as bacon from heaven) are a good example. Besides the customary Minho gastronomy, the so called "meat" cake is made here, which is a kind of bread in a pizza shape served with pig, sardines or other toppings.
Traditions and Festivities
• "Nicolinas" are the festivities of the students of Guimarães, celebrated in honor of Saint Nicholas. The festivities start on the 29th of November and finish in the 7th of December. They are composed by different celebrations, the "Pinheiro" is the one with most attendancy in which after a dinner in the citys' restaurants, the participants parade the streets of Guimarães playing the "Toques Nicolinos" tune in drums. Latelly, it has been suggested that the "Nicolinas" should be contendent to be UNESCO intangible cultural heritage.
• The Santa Luzia festivities in honor of honor Saint Lucy take place annually in the 13th of December, near to the chapel of Santa Luzia. The selling of traditional cakes made of rye and sugar, which are called "Sardão" and "Passarinha" (these names have sexual connotations in Portuguese). According to the tradition, a boy should offer a "Sardão", which has a phallic form, to the girl and if the girl was interested in dating the boy, she should retribute with a "Passarinha".
Museums, cultural spaces and art galeries
The city of Guimarães has several cultural spaces of reference at a regional and national level. Among the several museums of the city, the Alberto Sampaio museum is the one that stands out. Founded in 1928 and opened its doors to the public in 1931 it is located in the old site of the Canon the Collegiate of Our Lady of Oliveira (Cabido da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira in Portuguese). It contains a rich collection of pieces from the 14th, 15th and 16th century, including one rare vest that used by the king John I.
The Martins Sarmento Society (Sociedade Martins Sarmento in Portuguese) is one of the country oldest institutions dedicated to the study and preservation of archaeological artifacts. The society owns two museums: the Archaeological Museum of the Martins Sarmento Society, which is known by its prehistory and protohistory collections and also its numismatics and epigraphy collections; and the Castro Culture Museum which is dedicated to the castro culture.
There is also: the Primitive Modern Arts Museum, located in the Dommus Municipallis (the old city hall), which contains a collection of naïve art; the Museum of the Village of São Torcato, which is dedicated to the region and its relationship with the monastery and Saint Torcato (São Torcato in Portuguese); the Agriculture Museum of Fermentões, which exhibits collections of the traditional agricultural practices of the region;

Guimarães

Guimarães yra Portugalijos miestas, plytintis šalies šiaurėje, Bragos miesto rajone, kuriame gyvena 52 181 gyventojas.
Tai istorinis miestas, kuris buvo itin svarbus formuojantis Portugalijos valstybei. Įkurtas devintam amžiuje, jis dar vadinosi Vimaranes'as. Šis pavadinimas kildinamas iš kario Vímara Peres'o kuomet nugalėjęs ir prijungęs Portugalijos grafystę prie Galijos (tuometines Ispanijos) karalystės, pasirinko šį regioną savo valdymo tašku. Dėl šių priežasčių Guimarães'as yra vienas svarbiausių istorinių Portugalijos miestų. Jo istorinis centras piklauso Tarptautiniam UNESCO pasaulio paveldo sąrašui, kas pritraukia daugybę turistų į šį žavų miestą.
Miestas dažnai vadinamas „Portugalijos gimimo vieta, arba "lopšio miestas" (port. Cidade Berço). Tai gali būti siejama su administraciniu valdymo tašku, kurį įsteigė Henry of Burgundy, arba dėl Afonso I-ojo, pirmojo Portugalijos karaliaus gimimo vieta. Taipogi tai siejama su svarbią reikšmę Portugalijai turėjusiu mūšiu (São Mamede vykusiu birželio 24, 1128 metais), kuris vyko šio miesto apylinkėse. Vis dėlto dėl vykusios Rekonkistos, 1129 metais valdymo centru buvo pakeistas miestas Coimbra.
2012 metais Guimarães'as kartu su miestu Maribor'u bus Europos kultūros sostinė.
Guimaraes'o miestas yra istoriškai siejamas su portugalų tautos pamatais ir identitetu. Guimaraes'as tarp kitų apgyvendintų vietovių buvo dar prieš Portugalijos sukūrimą ir dėl jo vaidmens valstybės sukūrime jis yra žinomas kaip "Portugalų valstybės lopšys". 1128-aisiais svarbūs politiniai ir kariniai įvykiai įvykę Guimaraes'e atvedė prie nepriklausomybės ir naujos tautos gimimo. Dėl šios priežasties viename iš senųjų bokštų miesto senojoje sienoje yra užrašas "Aqui nasceu Portugal" (Portugalija gimė čia).
Klimatas
Guimaraes plyti slėnyje apsuptas kalvų, kadangi jūra yra gana tolokai, žiema paprastai būna šalta ir lietinga, o vasara karšta ir drėgna. Vidutinė metinė temperatūra čia siekia 14 laipsnių šilumos.
Kultūra
Nors Guimaraes'as palyginti yra vidutinio dydžio miestas, jis pasižymi įspūdingu kultūriniu gyvenimu. Nepaisant gausybės muziejų, paminklų, kultūrinių draugijų, meno galerijų ir populiarių festivalių, jame nuo 2005 metų rugsėjo įsteigta ypač svarbi kultūrinė erdvė "Vila Flor" - kultūrinis centras. Šis pastatas savyje talpina dvi erdves, tai parodų centrą ir koncertų salę. Beto kaip buvo minėta Guimaraes'as kartu su Maribor'u ruošiasi tapti Europos kultūros sostine - 2012. Iki šių metų senojo turgaus vietoje yra statoma nauja meno platforma, kuri turėtų tapti laikinu meno centru.
Populiaraus dienraščio "New York Times" Guimaraes'as buvo išrinktas viena iš 41 ypatingų pasaulio vietų į kurias verta nuvykti 2011 metais. NYT jį pavadino vienu iš Iberijos pusiasalio naujų kylančių kultūros taškų.
Kulinarija

Nuo savo gyvavimo pradžios Guimaraes'as turėjo savo moterų vienuolyną, kuris turėjo didžiulės įtakos šių apylinkių kulinarijai, ypač saldėsių gamyboje. "Tortas de Guimaraes" (liet. Guimaraeso pyragai) ir "Toucinho do céu" (paprastai verčiamas kaip kumpis iš dangaus) yra puikūs to pavyzdžiai. Nepaisant įprastinės Minho kulinarijos (Portugalijos sritys turtingos savo kulinariniu paveldu aut. past.), taip vadinamas mėsos pyragas yra gaminamas būtent čia, tai picos pavidalo duona patiekta su kiauliena, sardinėmis ir kitais pagardais.
Tradicijos ir šventės
• "Nicolinas" yra tradicinė Guimaraes'o studentų šventė, švenčiama švento Nikolo garbei. Fiesta prasideda lapkričio 29 ir baigiasi gruodžio 7-ąją. Ji susideda iš dviejų skirtingų švenčių, tai "Pinheiro"yra labiausiai lankoma, kuomet po vakarienės Guimaraes'o restoranuose, dalyviai pradeda žygiuoti miesto gatvėmis dainuodami ir grodami "Toques Nicolinos" melodiją. Neseniai buvo pasiūlyta įtraukti "Nicolinas" į UNESCO nematerialaus kulūrinio paveldo sąrašą.
• Santa Luzia iškilmės skirtos šventosios Liucijos garbei, vyksta kasmet Gruodžio 13-ąją, šalia šventosios Liucijos koplytėlės. Šventės metu pardavinėjami tradiciniai pyragai iš rugių ir cukraus, vadinami "Sardão", taip pat "Passarinha" (šie pavadinimai turi seksualinių asociacijų portugalų kalboje). Remiantis tradicija, vaikinas turi pasiūlyti "Sardão" pyragą merginai, turintį falo formą ir jeigu mergina yra susidomėjusi vaikinu, ji jam padovanoja pyragėlį "Passarinha", kaip atsaką jam.
Muziejai, kultūros ir meno erdvės
Guimaraes'as turi keletą išskirtinės svarbos kultūrinių vietų. Tarp keleto miesto muziejų Alberto Sampaio muziejus išsiskiria iš jų visų. Įkurtas 1928 metais ir atvėręs savo duris visuomenei 1931 metais. Jame galima rasti turtingą eksponatų kolekciją, siekiančią 14 15 ir 16 amžius įskaitant vieną retą liemenę dėvėtą karaliaus John'o I-ojo.
"Martino Sarmento organizacija" ( port. Sociedade Martins Sarmento) yra viena iš seniausių institucijų šalyje, skirta archeologinių radinių tyrinėjimui. Draugijai priklauso du muziejai "Martino Sermento organizacijos archeologinis muziejus", kuris itin žymus savo priešistorės ir ankstyvosios istorijos kolekcijomis bei numizmatikos ir epigrafijos rinkiniais; kitas - Kastro kultūros muziejus, kuris ir yra skirtas kastro kultūros tyrinėjimams.
Mieste taipogi yra: Modernaus meno muziejus, Dommus Municipallis kuris yra senamiesčio viduryje. Jame yra visos taip vadinamo "naiviojo meno" kolekcijos; São Torcato kaimo muziejus, skirtas regionui ir jo santykiams su vienuolynu ir šventuoju Torcatu (port. São Torcato); Agrikultūros muziejus, kuris eksponuoja kolecijas susijusias su tradiciniu žemės ūkiu.

The CocoThe Coco

What is the Coco?
The Coco (also known as ; Cuco; Coca; Cuca; Cucuy) is a mythical ghost-monster found in many Lusophone countries. The coco is a male being while coca is the female version of this monster, even though it is not possible to distinguish one from the other as both represent the same being.
What does the word “Coco” mean?
The word "coco" derives from the Portuguese language, and referred to a ghost with a pumpkin head. Coco can also be referred to the head of a human or a skull.
How does the coco look like?
There is no general description of the coco, as far as facial or body descriptions are concerned, but it is stated that this creature being is extremely horrible to look at. The coco is variously described as a shapeless figure, sometimes a hairy monster, that hides in closets or under beds and eats children that misbehave or disobey their parents.
What does the coco do?
The name of the coco is widely used by parents in Portugal and Latin America when children disobey their parents, do not want to go to sleep, do not want to eat, or go to prohibited places. The coco is a child eater and a kidnapper, it immediately d
evours the child and leaves no trace of her or it takes the child away to a place of no return, but it only does this to disobedient children. The coco is always waiting for child's misbehaviour; he takes the shape of any dark shadow and stays watching. They represent the opposite of the guardian angel and are frequently compared to the devil.
Parents sing lullabies or tell rhymes to the children warning them that if they don't sleep, el coco will come and get them.
One of the oldest known rhymes about the coco translates like this:
„Sleep child, sleep now...
Or else the Coco will come and eat you“

* The picture is of the painting "Que Viene el Coco" (1799) by Francisco Goya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koko

Kas yra Koko?
Koko, kuris taip pat yra žinomas kaip Kuko; Koka; Kuka; Kukuy yra mistinis vaiduoklis, pabaisa kurį galima rasti daugelyje portugališkai kalbančių šalių. Koko yra vyriškosios giminės žodis, o kuka-moteriškosios, nors tai nereiškia beveik nieko, kadangi jie vis tiek žymi tą pačią būtybę.
Ką reiškia žodis "Koko"?
Žodis "Koko" yra kilęs iš portugalų kalbos, reiškiantis vaiduoklį su moliūgo galva. Koko taip pat gali reikšti žmogaus galvą ar tiesiog kaukolę.

Kaip atrodo koko?

Nėra vieno, konkretaus koko kūno ar veido aprašymo, tačiau pasakojama, kad į šį padarą yra baisu net pažiūrėti. Koko yra įvairiai apibūdinamas, dažniausiai jis minimas kaip beformė figūra, kartais plaukuoti pabaisa, kuri slepiasi spintose ar po lovos ir valgo vaikus, kurie blogai elgiasi arba nepaklūsta savo tėvams.

Ką daro koko?
Koko vardas yra plačiai naudojamas Portugalijos ir Lotynų Amerikos tėvų, kai vaikai jų neklauso, nenori eiti miegoti, valgyti, ar eina ten, kur jiems draudžiama. Koko yra vaikų pagrobėjas ir valgytojas. Jis akimirksniu suryja vaiką ir nepalieka jokių pėdsakų arba nusineša jį ten, iš kur sugrįžti neįmanoma. Koko visada laukia vaiko netinkamo elgesio, jis gali slėptis bet kokiame tamsiame šešėlyje, stebėti ir laukti, kol vaikas nusižengs taisyklėms. Koko yra priešingybė angelui sargui, dažnai palyginamas su velniu

Tėvai dainuoja lopšines ar kurios pasakojama apie tai, kad vaikai turi miegoti, kitaip kuko ateis ir juos pagrobs.
Vienas iš seniausių žinomų rimų apie koko skamba šitaip :
"Miegok vaikeli, miegok dabar pat...
Arba Koko ateis ir suvalgys tave "

* Paveikslėlis yra Francesco Goya kūrinys "Que Viene el Coco" (1799m.)

6.4.11

AveiroAveiro
Aveiro is a city in Portugal, located in the north-western part of the country, only few kilometres from the ocean in the region of Centro. The city is small as today there live about 73 000 inhabitants but it is the second most populated city in the Centro Region, after Coimbra. About 14,000 inhabitants are students at University of Aveiro, one of the most important Portuguese Universities. That gives this city a youthful vibrancy and an intellectual pulse.
What is interesting about Aveiro?
Aveiro was an important port town until the tremendous storm in 16th century. After that the new coast ( Costa Nova) was created and Aveiro was no longer a port town. However, its heart still remains with the sea. Statues, monuments of fishermen and women in corroded copper, stand atop many of the bridges and remind us of the
past.

Aveiro is called ‘Venice of Portugal’. It is surrounded by ‘salt-flats’, beaches and lagoons and dominated by the Central Canal running through town. It gives the city quite an individual character. In the old quarter tourists can see the quaint houses of the fishermen and visit, early in the morning, the Mercado do Peixe
(an auction of the fish caught during the night). Of all the boats seen in the area,
the moliceiros are the most elegant, being perfectly lined, painted with bright colours and with often ingenious and humorous decorations. Moliceiros are traditional seaweed travelling boats that were once mainly used to collect seaweed, but now transport tourists down the canal.

But Aveiro is more than former fishing port. It has become a Mecca for lovers of Art Deco. This small tow
n hosts arguably the largest and intact variety of Art Deco buildings in Europe! This existence of so many unusual Art Deco buildings with original features is rare in Europe and even in Portugal.
Aveiro is known in Portugal for its traditional sweets, the ovos-moles and thetrouxas de ovos, both made from eggs. And if you have a saltier tongue, be sure to purchase some salt from the nearby salt flats.
Things to do in Aveiro
There’s never a reason to be bored in Aveiro. There is a number of beautiful historical buildings, such as a former Dominican monastery Convento de Jesús from the 15th century, in which the renowned museum is located, or the Cathedral of Sao Domingos from 15th century as well, the Aveiro Cathedral, Camara Municipal, Carmelite Church A popular tourist destination is also Ílhavo maritime museum, located just a few kilometers away and factory, which produces the famous Portuguese Vista Alegre porcelain. You can also visit nearby lighthouse, which is the highest lighthouse in Portugal and even in the entire Iberian Peninsula.
Also you can visit its parks like the Santo Antonio Park as well as the Dom Pedro Children’s Park. Aveiro City still has lots more to offer any visitor like surfing as well as wind surfing in its Costa Nova Beach and the river, or you can always go shopping at Forum Aveiro or the Rua dos Combatientes de Guerra as well as shop at Avenida Dr. Lourenco Peixinho.
The city is also a great place to get around by bike– with the canals and beautiful paths and bridges you won’t want to bring your car here. It’s a particularly good way to get around while shopping around Forum Aveiro, the central market.
Some people might say, that the comparison to Venice it's exaggerated, others, will deny it. The only thing to know the true is to visit Aveiro city.

Aveiro

Aveiro – miestelis įsikūręs šiaurės vakarų Portugalijoje, Centro regione ir yra vos keli kilometrai nuo vandenyno. Nors miestelis mažas ir jame gyvena tik 73000 gyventoju, tačiau yra laikomas antru pagal populiacijos didumą miestu Centro regione ir jį lenkia tik Koimbra. Maždaug 14 tūkstančių šio miesto gyventojų yra studentai iš vieno geriausių universitetų Portugalijoje- Aveiro Universiteto. Studentai suteikia miestui jaunatviškos energijos ir išminties dvelksmo.
Kuo įdomus Aveiro miestas?
Aveiro miestas buvo laikomas svarbiu uostamiesčiu, tačiau po 16 amžiuje užklupusios stiprios audros šią poziciją užleido naujajam Costa Nova uostui. Tačiau net nustojus būti uostamiesčiu, Aveiro miestas teikė didelę reikšmę vandeniui. Žvejų skulptūros bei paminklai iš surūdijusio vario dabar puikuojasi ant daugelio tiltų ir taip primena apie kadaise buvusio uostamiesčio praeitį.
Aveiro miestas yra laikomas “Portugalijos Venecija“. Jį supa ‘druskingos lygumos’, paplūdimiai, lagūnos, o svarbiausia, išilgai Aveiro miesto teka Centrinis Kanalas. Visa tai suteikia šiai vietovei išskirtinumo. Senamiestyje miesto lankytojai gali ne tik pasigrožėti žvejų nameliais, bet ir anksti iš ryto apsilankyti Mercado do Peixe (turgus kuriame pardavinėjamos per naktį sugautos žuvys). Iš visų laivų kuriuos galime pamatyti šiame mieste, labiausiai žavi Moliceiros. Tai tradiciniai žvejų laivai, praeityje skirti jūrų dumblių rinkimui, tačiau dabar yra plačiai naudojami turistų pasiplaukiojimams Aveiro kanalu.
Tačiau Aveiro, tai ne tik buvęs uostamiestis. Jis tapo Art Deco (moderniosios dailės ir architektūros) puoselėtojų meka. Šiame mažame miestelyje randame bene daugiausia laiko nepaliestų Art Deco pastatų Europoje! Šitokia gausybė Art Deco pavyzdžių viename miestelyje yra neįprastas reiškinys ne tik Europoje, bet ir pačioje Portugalijoje.
Taip pat šis miestelis žymus savo tradiciniais saldžiaisiais gaminiais: ovos-moles ir trouxas de ovos, tai saldėsiai kuriuose dominuoja kiaušinis. O jei jūs labiau mėgstate sūriuosius patiekalus, tai nepamirškite įsigyti vietinės druskos.
Ką veikti Aveiro mieste?
Aveiro mieste narasite laiko nuobodžiauti. Jame yra daugybė gražių istorinių pastatų, tokių kaip 15 amžiuje buvęs domininkonų vienuolynas Convento de Jesus, kuriame dabar įsikūręs garsus muziejus, Domingos katedra taip pat 15 amžiaus statybos ir žinoma daugybė kitų vietų : Camara Municipal, Carmelite bažnyčia, arti esantis Ilhavo jūrų muziejus ir porceliano fabrikas, kuris tiekia žymųjį Portugališką porcelianą – Vista Alegre. Taip pat galima aplankyti netoliese esantį švyturį, kuris laikomas aukščiausiu Portugalijoje ir net gi visame Iberijos pusiasalyje.
Taip pat galėsite aplankyti Santo Antonio ar Vaikų parką, o tie, kas mėgsta banglenčių ar burlenčių sportą laiką galės leisti Costa Nova paplūdimyje ar prie upės. Taip pat Aveiro miestas puikiai tinka apsipirkinėjimui Aveiro, Rua dos Combatietes de Guerra ar Avenida Dr.Laurenco Peixinho aikštėse.
Miestas yra puikiai pritaikytas pasivažinėjimams dviračiu, juo galėsite pasiekti visus kelius, tiltus ir kanalus, taip pat tai puikus būdas keliauti apsipirkti į centrinę prekyvietę, jus netgi nepasigesite automobilio.
Kai kurie žmonės gali manyti, kad Aveiro miesto paveikslas yra gerokai pagrąžintas, tačiau atsiras ir tokių, kurie kategoriškai neigs šią pastabą. Taigi, vienintelis būdas sužinoti kaip yra iš tiesų, tai patiems aplankyti Aveiro miestą.

5.4.11

Simona

Chamo-me Simona e desde o nascimento que eu moro em Vilnius. A minha familia é muito multi-cultural – o meu pai tem sangue judeu, russo e lituano, a minha mãe é polaca, assim eu falo russo, lituano e polaco desde a minha infância. Agora eu posso falar inglês e um pouco português e francês também. Eu gosto muito de estudar línguas estrangeiras porque elas abrem as portas para culturas diferentes. Há muitas línguas em todo o mundo, mas isso é impossível para uma pessoa aprender todas. Então a música é considerada uma linguagem universal. Se tu entendes música, tu sabes como falar com todo o mundo.

Lura.The Cape Verdean Singer

 
The islands of Cape Verde became a portuguese colony in 1462. At the exact same year the people of Cape Verde began fighting for their freedom. In 1975 Cape Verde and Guinea were united due to the fact that it was the only condition to gain independence from Portugal. Eventually, in 1981 Cape Verde split away to form an independent republic. 
 
The increased number of people leaving Cape Verde and emigrating to other countries was a consequence of the newly gained independence. 
 
One of the emirgrants was a couple of Cape Verdeans who decided to move to Portugal. The man was from Santiago, the largest, greenest, most African island of Cape Verde, and the woman was from Sćo Nicolau, the island that produces the best Cape Verdean rum. It was 1975 when they moved to Lisbon. It was the year when they had their newborn daughter. They called her Lura. 

                          Lura

Lura is now 36 years old. She lives in Portugal where she has become a well-known singer and a musician.
 Initially she wanted to become a dancer or a swimming instructor. She had never thought about becoming a singer. “I thought my voice was awful. I was even ashamed to sing Happy Birthday,” she says. However, these dreams were left behind when she met Juka, an african artist from São Tomé and Príncipe.
I was seventeen.I was supposed to sing backing vocals, but soon Juka asked me to perform a duet with him. I’d never thought about singing, but he insisted,” she says.
Lura and Juka recorded an album which turned out to be a huge success. She was descovered as a new promising artist which led to a number of collaborations with Portuguese-speaking African celebrities, such as Bonga, Tito Paris, Paulo Florčs and Paulinho Vieira. In 1996 Lura recorded her first album ''Nha Vida'' (''My Life'') with her own compositions. It was a Cape Verdean creole-style dance record for her generation. “It was mainly aimed at discotheques,” she explains. The song ''Nha Vida'' attracted wider interest and was featured in the AIDS awareness project ''Red Hot + Lisbon'' among famous artists such as Caetano Veloso, Marisa Monte, Djavan, Bonga and Teresa Salgueiro. Later on Lura released her international debut album, ''Di Korpu ku Alma'' (''Of Body and Soul'') which included songs of the Lusafrica style . A significant achievement in her musical career is considered to be the ''Best Newcomer 's'' award that Lura received at the ''BBC Radio 3 Awards'' and ''Best World Music Album'' at ''Les Victoires De la Musique'' in France. Afterwards, In 2006 she released ''M'Bem di Fora'' which means, "I come from the country" or "I come from far away". She introduces songs that are combinations of R & B, tango, tropicalia and her smoky alto voice. Lura sings about Cape Verde, the land that has a significant importance for her even though she has never been there.
Lura is the artist who brings Cape Verdean music to life. She introduces the african culture to Europeans and North Americans and brings an entirely new generation of fans into the evocative world of Cape Verdian music. 

 

Lura. Žaliojo Kyšulio salų daininkė

1462m. Žaliojo Kyšulio salynas tapo Portugalijos kolonija. Jau tais pačiais metais salyno gyventojai pradėjo kovoti dėl nepriklausomybės. 1975m. Žaliajam Kyšuliui ir Gvinėjai buvo suteikta nepriklausomybė, tačiau tik su ta sąlyga, kad šalys susijungs. Galiausiai 1981m. Žaliasis Kyšulys tapo nepriklausoma respublika.

Žaliajam Kyšuliui įgijus nepriklausomybę, žmonės ėmė emigruoti į kitas šalis. Vieni iš emigrantų, buvo ir pora Žaliojo Kyšulio gyventojų, kurie nusprendė išvykti į Portugaliją. Vyras buvo didžiausios salyno salos Santiago gyventojas, o moteris buvo kilusi is Sćo Nicolau salos, garsėjančios geriausiu romu Žaliajame Kyšulyje. Pora persikėlė į Lisaboną 1975m. Tais pačiais metais jiems gimė duktė, kurią pavadino Lura.

                                Lura

Lurai dabar trisdešimt šešeri metai. Ji gyvena Portugalijoje, kur išgarsėjo kaip dainininkė ir muzikantė.
Dar prieš pradedant muzikantės karjerą Lura norėjo tapti šokėja arba plaukimo instruktore. Tada ji neturėjo jokių minčių tapti daininke: ,, Aš maniau, kad mano balsas baisus. Man net buvo gėda dainuoti Su Gimtadieniu,''- prisipažįsta Lura. Tačiau viskas pasikeitė, kai ji sutiko Juką, afrikietį atlikėją iš San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos. Šį įvykį Lura komentuoja taip: ,, Man buvo septyniolika. Aš turėjau būti pritariančioji vokalistė, bet Juka paprašė, netgi reikalavo manęs dainuoti kartu su juo. Tada aš dar negalvojau apie profesionalų dainavimą''.
Lura ir Juka įrašė albumą, kuris sulaukė didžiulės sėkmės. Mergina buvo pastebėta kaip daug žadanti atlikėja. Ji ėmė bendradarbiauti su portugališkai šnekančiais afrikiečių atlikėjais. Vieni iš jų buvo Bonga, Tito Paris, Paulo Florčs ir Paulinho Vieira. 1996m. Lura įrašė savo pirmąjį autorinių dainų albumą ,,Nha Vida'' ( ,,Mano gyvenimas''). Tai buvo Žaliojo Kyšulio kreolietiško stiliaus šokių muzikos albumas Luros kartos žmonėms. Atlikėja teigė, kad tai diskotekoms skirta muzika. Daina ,,Nha Vida'' sulaukė daugiausiai dėmesio. Lura šią dainą atliko per AIDS prevencijos projektą ,,Red Hot + Lisbon'' kartu su tokiais žymiais atlikėjais kaip Caetano Veloso, Marisa Monte, Djavan, Bonga ir Teresa Salgueiro. Po kiek laiko Lura išleido savo pirmąjį tarptautinį albumą ,,Di Korpu ku Alma'', kuriame ji atliko Lusafrica stiliaus dainas. Didžiausi atlikėjos pasiekimai: ,,BBC Radio 3 Awards'' laimėtas ,,geriausio naujoko'' apdovanojimas ir Prancūzijoje ,,Les Victoires De la Musique'' iškovotas ,,geriausio pasaulio muzikos albumo'' apdovanojimas. 2006m. Lura išleido dar vieną albumą pavadinimu ,,M'Bem di Fora'' (,, Aš atvykau iš toli''). Albume pristatomos R & B, tango, tropicalia stilių muzika. O pačios dainos pasakoja apie Žaliąjį Kyšulį, šalį, kuri atlikėjos gyvenime turi ypač svarbią reikšmę, nepaisant to, kad Lura dar niekada toje šalyje nesilankė.
 Lura yra atlikėja, garsinanti Žaliojo Kyšulio muziką Europoje ir Amerikoje. Jos dėka šią muziką išgirsta ir pamilsta daugybė žmonių. 

Discography (albumai):  ''Nha Vida'' (1996) ''In Love'' (2002), ''Di Korpu Ku Alma'' (2005),''M'bem di fora'' (2006),''Eclipse'' (2009).