27.4.11

Community of Portuguese Language Countries


Also called CPLP, is the intergovernmental organization for friendship among lusophone (Portuguese-speaking) nations where Portuguese is an official language. The Portuguese-speaking countries are home to more than 240 million people located across the globe. The CPLP nations have a combined area of about 10,772,000 square kilometres (4,159,000 sq mi).
The CPLP was formed in 1996 with seven countries: Portugal, Brazil, Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, and São Tomé and Príncipe. East Timor joined the community in 2002 after gaining independence.
The CPLP is a bloc in the process of construction and the societies of the eight member nations have little knowledge of each other. One of the features of the CPLP is that its members are linked by a common language and shared cultural features, which form a bridge among countries separated by great distances and on different continents.
When the CPLP was formed, Equatorial Guinea asked for observer status. Equatorial Guinea was a Portuguese colony from the 15th to 18th centuries and has some territories where Portuguese-based creole languages are spoken and cultural connections with São Tomé and Príncipe and Portugal are felt. Also, the country has recently cooperated with Portuguese-speaking African countries and Brazil at an educational level. At the CPLP summit of July 2004, in São Tomé and Príncipe, the member states agreed to change the statutes of the community to accept states as associate observers. Equatorial Guinea is in discussion for full membership.
Mauritius, which was unknown to Europeans until the Portuguese sailed there and has strong connections with Mozambique, also obtained associate observer status in 2006.
In 2008, Senegal, with historical connections to Portuguese colonisation in Casamance, was admitted as Associate Observer.
Portugališkai kalbančių šalių bendruomenė
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Tai tarpvyriausybinė, portugališkai kalbančių šalių organizacija, jungianti tautas, kur portugalų kalba yra oficiali kalba.
Portugališkai kalbančiose šalyse visame pasaulyje gyvena daugiau nei 240 milijonų žmonių. PKŠB (portugališkai kalbančių šalių bendruomenės) tautų bendras plotas apie 10.772.000 kvadratinių kilometrų.
PKŠB buvo suformuota 1996 metais septyniose šalyse: Portugalijoje, Brazilijoje, Angoloje, Žaliojo Kyšulio Respublikoje, Bisau Gvinėjoje, Mozambike, San Tomė ir Prinsipė. Rytų Timoras prisijungė prie bendruomenės 2002 m. atgavus nepriklausomybę.
PKŠB yra vis dar organizavimo procese, aštuonių valstybių tautų visuomenės turi mažai žinių apie viena kitą. Viena iš PKŠB funkcijų yra sujungti šalis, atskirtas dideliais atstumais, ir skirtingus kontinentus sujungti vienijančiu tiltu, juk bendrijos nariai yra susiję bendra kalba ir bendrais kultūros bruožais.
Kai PKŠB buvo suformuota, Pusiaujo Gvinėja paprašė suteikti jai stebėtojos statusą. Pusiaujo Gvinėja buvo Portugalijos kolonija nuo XV iki XVIIIa. ir turi tam tikrų teritorijų, kuriose jaučiamas ryšus su portugalų pagrįsta kreolų kalba, taip pat ir kultūriniai ryšiai su San Tomė, Prinsipė ir Portugalija. Be to, šalis pastaruoju metu bendradarbiavo su portugališkai kalbančiomis Afrikos šalimis ir Brazilija siekiant pagerinti šalių išsilavinimo lygį. PKŠB susitikimo 2004 m. liepos mėn. Metu valstybės narės susitarė pakeisti bendruomenės įstatus ir priimti asocijuotus stebėtojus. Dabar yra svarstoma dėl visateisės Pusiaujo Gvinėjos narystės.
Mauricijaus sala, kuri europiečiams nebuvo žinoma, kol portugalai ten nenuplaukė, taip pat turinti stiprius ryšius su Mozambiku, ji šiuo metu irgi pripažinta asocijuota stebėtoja.
Senegalas, turintis tiesioginių ryšių su Portugalijos kolonizacija Kasamanse, asocijuotu stebėtu buvo pripažintas 2008 metais.


Rita Muzikevičiūtė

Sem comentários:

Enviar um comentário