12.5.12

ABSTRACTIONISM

Maria Helena Vieira da Silva was a school of Paris painter in oils and gouache, lithographer, engraver and designer. Born in Lisbon. She drew from the age of eleven, and sculpted at 16 years old. Began studying drawing, painting in Lisbon. Moved to Paris in 1928 and attended a succession of art schools, including the Grande Chaumière and the Académie Scandinave. Vieira da Silva was exposed in the biggest museums of the world. In 1931, she lived in Marseille, a seemingly insignificant experience but which represented, doubtless, the genesis of her work: drawing, then painting a transfer bridge, the metal structures of this one, cutting sky and sea fragments revealed her a whole architecture of the space, fantastic architecture, labyrinth architecture, poetic architecture which became her work-foundation. The Brazilian period (1940-1947) was the blooming of her art.


Nadir Afonso is a geometric abstractionist painter. He studied architecture at the School of Fine Arts in Porto, Portugal. However, later he rejects Architecture. He studied his true passion, painting in Paris at the Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts. The recognition of Nadir Afonso’s talent came early in his career, both in his home country and internationally. Aged 24, an oil of his, A Ribeira, had already been purchased by the Contemporary Art Museum of Lisbon and the Portuguese government invited him twice to represent Portugal at the São Paulo Art Biennal. By the age of 50, he was well known and regularly exhibited in New York and Paris. Nadir Afonso has produced mainly paintings and serigraphs. His best-known and most distinctive work is the Cities series, each painting usually representing a city from anywhere in the world.


Carlos Botelho was a Portuguese painter, illustrator and caricaturist, whose works are shown at the Chiado Museum and at the Modern Art Centre José de Azeredo Perdigão / Calouste Gulbenkian Foundation, in Lisbon. He was one of the most relevant Portuguese artists of his generation. Alongside the urban landscapes Botelho turns his attention to the social realm in works that thematically and stylistically bring him close to the expressionist painting of the Northern European tradition. The third is the portrait, which will culminate in the portraits of his parents and his children. His painting will subtly change. The softening of the expressionist intensity opens up paths to a different poetic dimension and to a new awareness of the canvas’ flatness. In the 1950s that option becomes radicalized: Botelho starts out from modernist principles, like the autonomy of the line or the rejection of Renaissance perspective, in different works in which he more than ever comes close to abstraction.


Amadeo de Souza Cardoso was a Portuguese artist, working in the style of the vanguard of his time. At the age of 18, he entered the Superior School of Fine Arts of Lisbon and one year later he went to Paris, where he intended to continue his studies but soon quit the architecture course and started to study painting. In Montparnasse, he experimented with Impressionism and later with Expressionism and Cubism, and dedicated himself exclusively to painting. His first experience was drawing, especially caricatures. His early works were stylistically close to impressionism. Around 1910, influenced both by Cubism and by Futurism, he became one of the first modern Portuguese painters. His style is aggressive and vivid both in form and color and the compositional structure of his works may seem random or chaotic at first sight but are clearly defined and balanced.

 ABSTRAKCIONIZMAS

Maria Helena Vieira da Silva buvo Paryžiaus mokyklos dailininkė, tapiusi aliejiniais dažais ir guašu, litografė, raižytoja ir dizainerė. Ji gimė Lisabonoje. Ji piešti pradėjo vienuolikos metų ir kūrė skulptūras 16 metų. Pradėjo studijuoti dailę ir  tapybą Lisabonoje. 1928 metais Maria išvažiavo į Paryžių ir studijavo keliose meno mokyklose, tarp kurių Grande Chaumière ir Académie Scandinave. Vieira da Silva darbai buvo rodomi didžiausiuose pasaulio muziejuose. 1931 metais ji gyveno Marselyje, šiuo laikotarpiu ji reikšmingos patirties neįgavo, bet susiformavo jos darbų kilmė: piešimas, taip pat persikėlimo tiltų vaizdavimas, tokio tipo tiltų metalinių struktūrų tapymas, supjaustyto dangaus ir jūros fragmentai atskleidė jai visą erdvę, fantastišką architektūrą, labirintų architektūrą, poetišką architektūrą, kuri tapo jos darbo pagrindu. Braziliškas periodas (1940-1947) buvo jos meno sužydėjimas.


Nadir Alfonso yra geometrinio abstrakcionizmo dailininkas. Jis studijavo architektūrą menų mokykloje Porto mieste, Portugalijoje. Tačiau vėliau jis atsisakė architektūros. Jis studijavo savo tikrąją aistrą dailę Paryžiuje Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts universitete. Nadir Alfonso talentas atsiskleidė ankstyvoje karjeroje jo gimtojoje šalyje ir tarptautiniu mastu. Kai jam buvo 24 metai jo aliejiniais dažais nutapytą paveikslą A Ribeira nupirko Lisabonos šiuolaikinio meno muziejus ir Portugalijos valdžia du kartus jį kvietė reprezentuoti Portugaliją į San Paulą. 50 metų jis buvo gerai žinomas ir reguliariai eksponavo savo darbus Niujorke ir Paryžiuje. Nadir Alfonso pagrinde kūrė paveikslus ir šilkografiją.  Jo geriausiai žinomas ir pats ryškiausias darbas yra Miesto serija, kurioje kiekvienas paveikslas paprastai reprezentuoja miestą iš bet kurios pasaulio dalies.


Carlos Botelho buvo portugalų dailininkas, iliustratorius ir karikatūristas, kurio darbai yra rodomi Chiado muziejuje ir Modern Art Centre José de Azeredo Perdigão / Calouste Gulbenkian fonde Lisabonoje. Jis buvo vienas iš svarbiausių jo kartos portugalų menininkų. Greta miesto peizažų Botelho savo darbuose, kurie jį suartina su ekspresionistišku tradiciniu Šiaurės Europos tapymu, rodo susidomėjimą socialiniu realizmu. Trečia jo darbų kryptis yra portretai, kurių kulminacija yra jo tevų ir vaikų portretai. Jo paveikslai subtiliai pasikeičia. Ekspresionizmo intensyvumo minšktumas atveria kelius į kitokias poetines dimensijas ir naujam drobės plokštumo įsisamoninimui. 1950 metais šia galimybe pasinaudojama: Boetelho pradeda nuo modernių principų, kaip kad Renesanso perspektyvų linijų atmetimo autonomija. Kitokiuose darbuose jis labiau negu bet kada priartėja prie abstrakcijos.


Amadeo de Souza Cardoso buvo portugalų menininkas, dirbęs jo laikų avangardo stiliumi. 18 metų amžiaus jis įstojo į aukštąją meno mokyklą Lisabonoje ir po vienerių metų jis išvažiavo į Paryžių, kur jis ketino tęsti savo studijas, bet greitai metė architektūros kursus ir pradejo studijuoti dailę. Montparnasse jis eksperimentavo su impresionizmu, vėliau su ekspresionizmu ir kubizmu ir dedikavo save tik dailei. Jo pirma patirtis buvo tapymas, ypač karikatūrų. Jo ankstyvi darbai buvo stilistiškai arti impresionizmo. Apie 1910 metus jis buvo paveiktas kubizmo ir futurizmo, jis tapo vienu iš moderniausių portugalų dailininkų. Jo stilius yra agresyvus ir gyvas forma ir spalva ir jo darbų kompozicija iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti atsitiktinė ar chaotiška, bet yra aiškiai apibrėžta ir subalansuota.Sem comentários:

Enviar um comentário