25.5.12

Conimbriga

Conimbriga


Conímbriga is one of the largest Roman settlements in Portugal. The largest Roman Ruins of Portugal are classified as a National Monument. It is not the largest Roman city in Portugal, but the best preserved. The museum was created in 1962 and is dedicated to the archaeological site it is located at. The city walls are largely intact, and the mosaic floors and foundations of many houses and public buildings remain. Conimbriga  also contains of a museum in which the objects found by archaeologists are kept like coins and other tools, and a café with a gift shop for visitors.So what does Conimbriga mean? The name comes from early times meaning "rocky height or outcrop" and briga signifies a defended place. Conimbriga was built in layers; the earliest of them date to Iron Age, when Romans arrived the city grew and was even more established. It became a prosperous town with a population of 10600 inhabitants. Conimbriga suffered after the invasion of barbarians and most of the population fled to nearby towns. Conimbriga shows the evolution of the town from early ages to Christian era. 


Conimbriga contains many houses and insula’s, a kind of apartment buildings, like House of the Fountains, which is a great Roman residential building whose original construction, dates to the beginning of the I st century, extended for two floors, making use of a natural slope of the zone of the town where it was, that allowed to develop two independent façades, for small stores and workshops. In the beginning of the II century this building was mainly remodelled, almost getting rid of the stores and workshop, and transforming the upper floor into the great residence whose remains are nowadays visible. Romans were known for their baths, Conimbriga is not an exception. Baths are big thermal complexes located in the city.  In the baths, there can be seen the stone heating ducts beneath the missing floors, which shows how well it is intact. Conimbriga also has an Amphitheatre and a Forum. These spectacular monuments date to early periods, the Amphitheatre is 90x60x20 meters and is currently about 4 meters underground and could place 5000 spectators.Conimbriga is a great tourist attraction place, it is not only the Portugal’s National Monument, but it also demonstrates the Roman culture and the evolution of the Roman cities during a long period of time. 


Conimbriga


Conimbriga yra viena didžiausių Romėnų gyvenviečių Portugalijoje. Didžiausi Portugalų Romėniškieji griuvėsiai yra nacionalinis monumentas. Tai ne didžiausias Romėnų miestas Portugalijoje, tačiau geriausiai išsaugotas. Muziejus buvo sukurtas 1962 ir yra dedikuotas archeologiniai vietai kurioje yra įsikūręs. Miesto sienos yra iš esmės nepažeistos, mozaikinės grindys ir daugelio namų bei viešųjų pastatų pamatai yra išlikę. Conimbrigą taip pat sudaro muziejus kuriame yra saugomi objektai atrasti archeologų, tokie kaip monetos ir kiti įrankiai, ir kavinė su dovanų krautuvėle lankytojams.Tai ką reiškia Conimbriga? Šis vardas atėjo iš senų laikų ir reiškia ‘‘uolėta viršūnė arba išeiga‘‘ ir briga reiškia apginta vieta. Conimbriga buvo pastatyta sluoksniais; seniausias jų net Geležies amžiuje, kai ten atvyko Romėnai miestas augo ir buvo dar labiau įsikūręs. Jis tapo klestinčiu miestu su 10600 žmonių populiacija. Conimbriga nukentėjo po Barbarų invazijos ir dauguma gyventojų pasitraukė į artimiausius miestus. Conimbriga parodo miesto evoliuciją nuo senųjų laikų iki Krikščionių eros.


Conimbrigą sudaro daugybė namų ir insulų, tam tikrų daugiabučių namų, kaip Fontanų Namai, tai puikus Romėniškas gyvenamasis namas kurio pradinės konstrukcijos pradžios data yra pirmas amžius, nusitęsęs per du aukštus pasinaudojant natūraliu tos miesto zonos šlaitu, kuris leido susidaryti dviem nepriklausomiems fasadams, skirtiems sandėliams ir dirbtuvėms. Antro amžiaus pradžioje šis pastatas buvo daugiausiai pertvarkytas, beveik atsikratant visų sandėlių ir dirbtuvių, ir transformuojant viršutinį aukštą į puikią rezidenciją kurios likučiai yra matomi iki šiol. Romėnai buvo gerai žinomi dėl savo pirčių, Conimbriga nėra išimtis. Pirtys yra dideli terminiai kompleksai įsikūrę mieste. Pirtyse galima pamatyti akmeninius šildymo kanalus po trūkstamom grindim, kurie parodo kaip gerai jie yra nepaliesti. Conimbriga taip pat turi Amfiteatrą ir Forumą. Šie įspūdingi monumentai datuojami iki ankstyvų periodų, Amfiteatras yra 90x60x20 metrų ir šiuo metu yra keturi metrai po žeme ir gali sutalpinti 5000 žiūrovų.


Conimbriga yra puiki turistų pritraukimo vieta, tai ne tik Portugalų nacionalinis monumentas, bet taip pat demonstruoja Romėnų kultūrą ir Romėnų miestų evoliuciją per ilgą laiką. 

Sem comentários:

Enviar um comentário