21.5.12

Henrique Pousão

Henrique César de Araújo Pousão is considered to be one of the most talented and original Portuguese painters, at least among the artists of the 19th century.  He was born in a wealthy family of a judge in Vila Viçosa, a town in the eastern part of Portugal, on January 1st, 1859. The talent of the painter was revealed at an early age in some drawings of a ten-year-old boy. This artistic talent was inherited from Henrique‘s family ancestors: his maternal grandparent was the author of an oil on canvas in the Vila Viçosa church, and his paternal great-grandparent‘s most important works can be seen at the S. Paulo da Serra de Ossa Convent, in Redondo.
In 1872, Pousão began his studies in the Academia de Belas-Artes do Porto and soon got his first artistic prize in the subject of Historical Drawing. The formative years are considered to have been influenced not only by  Pousão’s teachers, but also scholars who sent test-pieces to the Academy (like António Silva Porto and João Marques de Oliveira, famous artists of the naturalist generation). When these studies were finished with excellent grades in 1879, Pousão won the competition for a scholarship in the Landscape class and moved to Paris passing through Madrid. In the École des Beaux-Arts de Paris, where Pousão was taught by Adolphe Yvon and Cabanel, the work was extremely intense. Finally, the student got sick with a cold which grew into tuberculosis and had to leave Paris in order to recover physically in a warmer climate. He travelled to Italy and developed a program of private studies there. The next year he established a studio on the Via dei Portoghesi street in Rome, and used to spend some time in Naples and Capri, too.
Some of Henrique Pousão’s most famous works were painted in Italy, especially during his stays in Capri – an island which fascinated the artist and inspired his best attempts to depict the impression made by the Mediterranean light. At the same time Pousão often had to return to Rome for sending remittances to the Academia Portuense as a scholar. This period, which continued between 1882 and 1883, revealed the painter’s various facets of interests and technique, his particular attention to the plastic values of light and colour, and a visible interest in experimenting with the new proposed aesthetics, related with the impressionism movement. In the end of 1883 the illness forced Henrique Pousão to leave Italy and return to his birth town in Portugal, where he painted his last works (most of them as gifts to his doctor and cousin). The artist died at the age of 25 in his cousin‘s house (between 20 and 27 of March, 1884).
After Henrique Pousão‘s death, his creative works held by the family were given to the Academia Portuense de Belas-Artes and united with his remaining school work. This collection is now preserved in the Museu Nacional de Soares dos Reis, in Porto. In addition to showing it to the visitors, the collection recently has been investigated by the scientists using modern x-ray and spectroscopy methods in order to know the technique and the painter himself better. This interest in the works of Henrique Pousão is also visible in the price of his paintings, which can reach 225 million euros nowadays.
Some of the impressive works made by this author are painted on small wood panels no bigger than 100x160mm. Such an accurate work style matches Henrique Pousão‘s appreciation as a naturalist painter, especially when some of the most important Portuguese artists of this generation had a direct influence to his studies. But the influence of Édouard Manet‘s style is also visible, for example, in the use of black in equal proportion to other colours. Moreover, some of Pousão‘s works are called a prelude to modern art and abstraction (because of abstract plains of colour and textures). Despite that, Henrique Pousão‘s style still belongs to the naturalist painting, although originality and openness to the modern artistic ideas have become the main features of his creative work.
Autorretrato/ Autoportretas, 1876

Seara, 1880

Miragem – Nápoles/ Miražas - Neapolis

Cecília, 1882

A Casa de Persianas Azuis/ Namas mėlynomis langinėmis, 1883 (?)

Henrique César de Araújo Pousão yra laikomas vienu talentingiausių ir originaliausių portugalų dailininkų, bent jau XIX a. menininkų tarpe. Jis gimė 1859 m. sausio 1 d. turtingoje teisėjo šeimoje Vila Viçosa miestelyje rytinėje Portugalijos dalyje. Dailininko talentas buvo atskleistas gana anksti keliuose dešimtmečio berniuko piešiniuose. Šis talentas buvo paveldėtas iš Henrique šeimos: jo senelis iš motinos pusės buvo paveikslo Vila Viçosa bažnyčioje autorius, o prosenelio iš tėvo pusės svarbiausi darbai gali būti pamatyti S. Paulo da Serra de Ossa vienuolyne Redonde.
1872 m. Pousão pradėjo mokytis Porto Dailės akademijoje (Academia de Belas-Artes do Porto) ir greitai gavo savo pirmąjį apdovanojimą už darbą istorinio piešimo tematika. Stiliaus formavimosi metais įtaką Pousão darė, manoma, ne tik jo mokytojai, bet ir mokslininkai, siuntę Akademijai patikrinimų testus (pavyzdžiui, António Silva Porto ir João Marques de Oliveira, žymūs natūralistų kartos menininkai). 1879 m. pabaigęs šiais studijas puikiais pažymiais, Pousão laimėjo konkursą stipendijai Peizažo klasėje ir persikėlė į Paryžių, pakeliui aplankydamas Madridą. Paryžiaus Dailės mokykloje (École des Beaux-Arts de Paris), kurioje dėstė Adolphe Yvon ir Cabanel, darbas buvo itin įtemptas. Galiausiai studentas peršalo, liga išsivystė į tuberkuliozę, ir Pousão teko palikti Paryžių, kad galėtų fiziškai atsigauti šiltesniame klimate. Jis iškeliavo į Italiją ir ten tęsė studijas pagal privačią programą. Kitais metais dailininkas atidarė studiją Romos Via dei Portoghesi gatvėje, taip pat praleisdavo dalį laiko Neapolyje ir Kapryje.
Keletas žinomiausių Henrique Pousão darbų buvo nutapyti Italijoje, ypač jo vizitų Kapryje metu – saloje, kuri sužavėjo menininką ir įkvėpė jo geriausius bandymus atvaizduoti Viduržemio šviesos sukeliamą įspūdį. Tuo pačiu metu Pousão dažnai turėjo grįžti į Romą dėl mokslininko perlaidų siuntimo Porto Akademijai. Šis periodas, kuris tęsėsi 1882-1883 m., atskleidė įvairius dailininko interesų bei technikos aspektus, jo ypatingą dėmesį plastinėms šviesos ir spalvos savybėms bei akivaizdų susidomėjimą naujai pasiūlytos estetikos, susijusios su impresionizmo judėjimu, eksperimentais. 1883 m. pabaigoje liga privertė Henrique Pousão palikti Italiją ir grįžti į gimtąjį miestelį Portugalijoje, kur buvo nutapyti paskutiniai jo darbai (daugiausia kaip dovanos gydytojui bei pusbroliui). Menininkas mirė 25 m. amžiaus savo pusbrolio namuose (tarp kovo 20 ir 27 d., 1884 m.).
Po Henrique Pousão mirties kūriniai, priklausę šeimai, buvo atiduoti Porto Dailės akademijai (Academia Portuense de Belas-Artes) ir sujungti su ten likusiais jo mokykliniais darbais. Kolekcija šiuo metu yra saugoma Porto Soares dos Reis Nacionaliniame muziejuje (Museu Nacional de Soares dos Reis). Be eksponavimo muziejaus lankytojams, rinkinys neseniai buvo ištirtas mokslininkų, moderniais x-ray ir spektroskopijos metodais siekusių geriau pažinti dailininko naudotą techniką ir jo asmenybę. Susidomėjimas Henrique Pousão kūryba yra pastebimas ir jo paveikslų kainoje, dabar galinčioje pasiekti 225 milijonus eurų.
Kai kurie įspūdingi šio autoriaus darbai yra nutapyti ant mažų medinių lentelių, nedidesnių nei 100x160mm. Toks tikslus darbo stilius dera prie Henrique Pousão priskyrimo dailininkams natūralistams, ypač kai keletas pačių svarbiausių tos kartos portugalų menininkų darė tiesioginę įtaką jo studijoms. Tačiau Édouard Manet stiliaus įtaka taip pat yra akivaizdi, pavyzdžiui, juodos naudojime lygiomis dalimis su kitomis spalvomis. Be to, keletas Pousão darbų yra vadinami moderniojo meno ir abstrakcijos preliudu (dėl spalvos ir tekstūros fonų abstraktumo). Vis dėlto Henrique Pousão stilius tebepriklauso natūralistinei tapybai, nors originalumas bei atvirumas modernioms meninėms idėjoms yra tapę pagrindiniais jo kūrybos bruožais.

Internet references/ Internetinės nuorodos
http://comjeitoearte.blogspot.com/2012/03/hoje-aconteceu-falecimento-do-pintor.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Henrique_Pous%C3%A3o
http://mnsr.imc-ip.pt/en-GB/collections/Featuredartists/ContentDetail.aspx?id=478
http://wiki.cultured.com/people/Henrique_Pousao/
http://www1.ci.uc.pt/artes/6spp/h1.html
http://www.cm-vilavicosa.pt/en/conteudos/municipality/history/henrique%20pousao.htm
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=2348535&seccao=Artes%20Pl%E1sticas
http://www.photonics.com/Article.aspx?AID=33305
http://www.visualartsportugal.com/pintura-portuguesa/seculo-xix/henrique-pousao
Abel Salazar’s monography about the creative works of Henrique Pousão, 1947 (in Portuguese, illustrated)/ Abelio Salazaro monografija apie Henrique Pousao kūrybą, 1947 m. (potugalų kalba, iliustruota)

Sem comentários:

Enviar um comentário