30.4.13

Museu de Marinha

Lisbon's Museu de Marinha (Maritime Museum) highlights the Portugal's rich maritime history with a display of ship models, navigational instruments and historic vessels.

History

The museum's history goes back to 1863 when king Luís I decided to create a collection of maritime related artifacts. As the only Portuguese monarch to have personally commanded ships, the king had a personal interest in the country's maritime history and he was keen to preserve its heritage.

The original collection consisted of many historic model ships from the 16th and 17t century that were stored at the Ajuda Palace. The collection was exhibited at the Old Arsenal building. Unfortunately, most of the model ships were destroyed by fire in 1916.
The museum rose from its ashes in 1948, when Henrique Manfroy de Seixas died, leaving his impressive collection of model ships and other nautical artifacts to the museum. That same year the museum moved to the Laranjeiras Palace, only to move again in 1962, to the west wing of the Jerónimos Monastere where it is still located today.

Jerónimos Monastery

The location of the museum, in a monastery in Belém, may seem odd at first but it is in fact quite fitting: it is said that this was once the site of a church dedicated to sailors. According to local legend Vasco da Gama - one of Portugal's most famous explorers - prayed here before setting sail towards the Indies. The ships embarked nearby, at the harbor of Belém.

Museum Collection

The museum has a large collection of scale models, naval paintings, uniforms, weapons, globes, sextants and other nautical instruments. The model ships show the development of ship building, with a focus on Portugal's golden era in the 15th and 16th centuries, when its explorers discovered new profitable trade routes.

Important improvements in nautical instruments and navigation helped the explorers succeed; many of these items such as maps, telescopes and globes are also on display.

One of the museum's highlights is a plush cabin of the royal yacht of Queen Amelia, built in 1900.
From here, a corridor leads visitors to a large purpose-built hall, the Galliot Pavillion. This hall contains a number of historic vessels. The most impressive is the Royal Barge, built in 1778 for queen Maria I. The barge is decorated with gilded ornaments and relief sculptures. 

Lisabonos Museu de Marinha (Jūrų muziejus) pabrėžia Portugalijos turtingą jūrų istorija su laivų modeliais, navigacijos prietaisais ir istoriniais laivais.
Istorija

Muziejaus istorija prasidėjo 1863 metais, kai karalius Luís nusprendė sukurti kolekciją susijusią su jūros eksponatais. Kadangi tik portugalų monarchas asmeniškai valdė laivus, karalius turėjo asmeninių interesų šalies jūreivystės istoriją išsaugoti kaip savo paveldą. Originali kolekcija buvo sudaryta iš daugelio istorinių laivų modelių, kurie XVI ir XVII amžiuje buvo saugomi Ajuda Palace. Kolekcija buvo eksponuojama Senojo arsenalo pastate. Deja, dauguma pavyzdinių laivų buvo sunaikinta gaisro 1916 metais. Muziejus prisikėlė iš pelenų 1948 metais, kai Henrique Manfroy de Seixas mirė, palikdamas savo įspūdingą kolekciją pavyzdinių laivų ir kitų jūrinių paminklų muziejui. Tais pačiais metais muziejus persikėlė į Laranjeiras Palace į vakarinį sparną Jeronimo vienuolyne, kur jis vis dar veikia šiandien.

Jeronimo vienuolynas

Muziejaus vieta, Belem vienuolyne, gali atrodyti keista iš pirmo žvilgsnio, bet iš tikrųjų ji yra gana tinkama: yra sakoma, kad tai kažkada buvo bažnyčia skirta buriuotojams. Pagal legendą, Vasko de Gama – vienas iš garsiausių Portugalų tyrėnėtojų – ten meldėsi prieš išvykdamas į Indiją.


Muziejaus kolekcija

Muziejaus kolekcijoje yra daug modelių, karinio jūrų laivyno paveikslų, uniformų, ginklų, gaublių, ir kitų navigacinių priemonių. Laivų modeliai parodo laivų statymo vystimąsi, kartu su akcentų į Portugalų aukso erą XV ir XVII amžiuje, kai tyrinėtojai atrado mainų kelius. Svarbūs patobulinimai navigacinių instrumentų ir navigacijos padėjo tyrinėtojams pasiekti tikslą, daugelis iš šių, kaip antai žemėlapiai, teleskopai ir gaubliai taip pat yra eksponuojami. Vienas iš muziejaus akcentų yra prabangus salonaskarališkosios jachtosKaralienės Amelija“, pastatytos 1900 metais. Iš čia koridorius veda lankytojus į didelę salę - Galliot Pavillion. Šioje salėje yra daug istorinių laivų. Įspūdingiausia yra Royal barža pastatyta 1778m.  karalienei Marijai I. Baržą puošia paauksuoti ornamentai ir reljefo skulptūros.
 

Sem comentários:

Enviar um comentário