30.4.13

Guimaraes Castle


Guimaraes Castle is usually described as one of the mythical territories in Portugal. The castle is a popular tourist destination because of its historical connection with the inevitable emergence and shaping of the Portuguese nation. In fact, the Guimaraes Castle is often called the cradle of the nation because it is located where D. Afonso Henriques was born and raised and where he planed to battle for the independence of the province of Portugal in the 12th century. After some time he became the first Portuguese king.
The history of Guimaraes Castle began in 968, when the Countess of Galicia - D. Mumadona Dias ordered the construction of the fortress, whose main mission was to protect the local population and the existing monastery from raids by the Vikings and Normans from the shore and Arabs who attacked the South.
In the 11th century the fortress Guimaraes had a solid defensive structure. At that time, Count Henrique took control of the local province, which was entrusted by King Alfonso VI of Leon. The existing tower and wall were reinforced and supplemented, as well as, the retaining walls were reinforced at the same time with the original fence and wall.
In 1129 D. Afonso Henriques proclaimed the independence of Portugal, hence Guimaraes Castle became a major site of several battles including one against his mother, who was on the side of opponents. Even though, internally wanted to see an independent Portugal she was against independence.
With the advent of artillery, Guimaraes Castle was then an old fort to resist and was abandoned for several centuries serving as a prison. In 1910, the castle Guimaraes was declared a national monument of Portugal and in 1937 the National agency responsible for maintenance of buildings and monuments had launched a major restoration. After that, on June 4th, 1940 Guimaraes was officially opened for public visits.


Guimaraes pilis dažniausiai apibūdinama kaip viena iš mitinių Portugalijos teritorijų. Dėl istorinio ryšio su neišvengiamu portugalų  tautos susiformavimu, ši pilis pritraukia daugelį turistų. Iš tiesų, pilis pastatyta D. Afonso Henriques gimtinėje, kurioje jis kūrė planus kovai dėl Portugalijos provincijos nepriklausomybės XII a. bei po tam tikro laiko tapo pirmuoju Portugalijos karaliumi. Dėl šios priežasties Guimaraes pilies vieta neretai vadinama tautos lopšiu.

Pilies istorija prasidėjo dar 968 m., kuomet Galicijos grafienė D. Mumadona Dias įsakė pastatyti tvirtovę apginsiančią vienuolyną ir vietinius gyventojus nuo vikingų ir normanų puldinėjimų pakrantėje, bei nuo arabų, kurie puldavo pietinį regioną.

XI-ame amžiuje Guimaraes tvirtovė turėjo patikimą gynybinę struktūrą. Tame pačiame amžiuje karalius Alfonso VI Leon vietos provincijos valdymą pavedė grafui Henrique. Buvo sutvirtintas pilies bokštas ir atraminė siena kartu su pirmine tvora ir siena.

1129 m. D. Afonso Henriques paskelbė Portugalijos nepriklausomybę, o Guimaraes pilis tapo pagrindine kovų vieta, įskaitant ir kovą su jo mama, palaikiusią priešų pusę. Nepaisant to, kad giliai širdyje karaliaus mama norėjo matyti Portugaliją laisvą, ji buvo nusistačiusi prieš nepriklausomybės idėją.

Atsiradus artilerijai, Guimaraes pilis buvo laikoma per daug senu fortu patikimai gynybai, todėl kelis šimtmečius buvo apleista bei kurį laika atstojo kalėjimą. 1910 m. pilis buvo paskelbta nacionaliniu Portugalijos paveldu, o 1937 m. nacionalinė agentūra, atsakinga už paminklų bei pastatų priežiūrą, paskelbė pilies restauravimo darbus. Vėliau, 1940 m. birželio 4d. Guimaraes buvo oficialiai atidaryta viešajam lankymui.


Sem comentários:

Enviar um comentário