14.10.09

The first monarch of Portugal: the woman ruler in Medieval Ages


When king Alfonso VI of Leon and Castile, who was the lord of the County of Potugal, died in 1109, his country had passed to his daughters – the official heir and Queen was Urraca of Castile, and County of Portugal was held by Countess Teresa and her husband, Henry of Burgundy.

Normally when the anterior lord dies, the vasal should promise to remain faithful to his successor. However, Henry of Burgundy, invaded Leon after death of his father-in-law, hoping to add it to his lands. He died shortly after that and his wife Teresa was left to deal with the difficult military and political situation. The invasion of Leon was not the only problem. At the time the Moors were willing to reconquer the Iberian Penisula. The Countess Teresa took on the responsibility of governement,and, unxpectedly, she managed to hold the situation over, presenting perfect ruling and military skills. In recognizing her victory in defending Coimbra from Muslims she was called „Queen“ by pope Paschal II. Until that period Portugal was only a county.

The fact that she was named the Queen by pope was very important for Teresa, because she was illegitimate child of King Alfonso and Ximena Moniz, and in Medieval Ages the fate of those children was very difficult. She was lucky first getting married to a nobleman, being named a Countess, and finally the Queen. She was lucky, but she also was clever and managed to improve and retain her position.

Now she was in equal position with her half-sister, Queen Urraca. And in 1116 in an effort to expand her power, Teresa fought her half-sister and continued pursue a larger share in the Leonese inheritance. Some years later she married a powerful Galician nobleman, Count of Trava. The Count had rejected his first wife to marry Teresa. Their marriage had lasted for ten years until Teresa‘s death in 1130.

After some time the luck in military affairs abandoned the Queen. In 1121 she was captured while fighting her half-sister on the northern border of her country. Negotiations of peace were started. It was decided that Teresa would go free, and would remain as Portugal‘s ruler, but Portugal was to be only a county and a fief of Leon.

Years passed and the main Portuguese lords rebelled against the Queen. The reason was the Queen‘s alliance with Galicia which did not suit Portuguese nobles. After short civil war the Queen Teresa was deposed. Her own son was on the side of the rebeliants and helped to defeat his mother‘s troops. The Queen was forced to go into exile in the County of Galicia. Teresa died soon afterwards.

Although she was abandoned by her people in the end and even her son betrayed her in order to get County of Portugal as a fief, bur still she was the first ruler of this country, who managed to achieve nearly independence, changing for a while a county to a kingdom .

Kai Kastilijos ir Leono karalius Alfonsas VI, kuris taip pat valdė Portugalijos kunigaikštystę, mirė 1109 metais, jo valdos atiteko dviem jo dukterims. Sosto paveldėtoja ir Kastilijos ir Leono karaliene tapo Urraka, o Portugalijos kunigaikštystė atiteko Teresai ir jos vyrui, Henrikui Burgundiečiui, buvusiam karaliaus vasalu.

Pagal to meto papročius, mirus ankstesniajam senjorui, vasalas turėdavo prisiekti ištikimybę jo paveldėtojui. Tačiau Henrikas Burgundietis pasielgė kitaip. Po savo uošvio mirties jis įsiveržė į Leono karalystę, norėdamas prijungti šias žemes prie savo posesijų. Neilgai trukus jis mirė ir jo žmonai teko spręsti visus karinius ir politinius konfliktus. Padėtį sunkino ne tik karinis konfliktas su Leono karalyste, bet ir Maurų, besitikinčių atgauti valdžią Iberijos pusiasalyje, puolimai. Tokiomis aplinkybėmis kunigaikštienė Teresa priėmė krašto valdymo iššukį ir netikėtai sugėbėjo suvaldyti situaciją, parodyma gerus valdymo ir karo meno gebėjimus. Jos sugebėjimus pripažino netgi popiežius, kuris pavadino Teresą Portugalijos karaliene. O juk iki tol Portugalija tebuvo kunigaikštyste.

Teresai buvo labai svarbu tai, kad popiežius pripažino ją karaliene. Ji buvo nesantuokinė karaliaus Alfonso VI ir Chimenos Moniz duktė, o nesantuokinių vaikų likimas Viduramžiais budavo nepavydėtinas. Jai pasisekė: pirma tėvas ištekino ją už kilmingojo prancūzo, paskui ji tapo kunigaikštiene ir galiausiai karaliene. Teresai nusišypsojo sėkmė ir ji išnaudojo jai suteiktą šansą, kad sustiprintų savo pozicijas ir ir jas išlaikytų.

Dabar ji buvo lygioje padėtyje su savo pusiau seserimi, karaliene Urraka. 1116 metais, norėdama praplėsti savo įtakos sferą, Teresa paskelbė karą Urrakai ir užvaldė dalį Leono karalystės žemių. Po kiek laiko Teresa ištekėjo už Galisijos grando, kunigaikščio de Trava, kuris paliko savo žmoną, kad galėtų ją vesti. Ši santuoka truko 10 metų ir baigėsi Teresos mirtimi 1130 metais.

Po kiek laiko Teresą apleido sėkmė karo reikaluose. 1121 metais, bekovodama su savo pusiau seserimi prie šiaurinės Portugalijos sienos, karalienė pateko į nelaisvę. Prasidėjo derybos dėl taikos. Nuspręsta jog Teresa bus laisva, ir liks Portugalijos valdove, tačiau tik leno pagrindu, kaip ir buvo iki jos valdymo.

Bėgo metai. Portugalijos didikai sukilo prieš karalienę Teresą. Priežastimi tapo nuolatinis jos aliansas su Galisija. Po neilgai trukusio pilietinio karo karalienė buvo nuversta. Jos sūnus parėmė sukilėlius ir sumušė motinos kariuomenę. Teresa buvo priversta išvykti į tremtį Galisijos kunigaikštystėje, kur ir mirė.

Nors ji buvo išduota savo pavaldinių, ir netgi savo sūnaus, visdėlto Teresa tapo pirmąja Portugalijos valdove, kuri sugėbėjo paversti kraštą karalyste.

Sem comentários:

Enviar um comentário