24.10.09

Jogo de orientação - Vilnius1. Kelionė prasideda prie Katedros aikštėje stovinčios varpinės. Tai geriausiai išlikęs Vilniaus pilių gynybinės sienos bokštas. Jos aukštis – 57 metrai.
2. Priešais varpinę, toje pačioje Katedros aikštėje, stūkso didinga Šv. Stanislavo ir Šv. Vladislovo Arkikatedra bazilika. Tai svarbiausia visos šalies katalikų šventovė, didžiųjų krikščioniškųjų , tautinių ir valstybinių iškilmių vieta.
3. Šalia Arkikatedros bazilikos yra dar viena puiki istorinė vieta – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Tai ryškus Vilniaus Žemutinės pilies ansamblio akcentas, ilgaamžio valstybingumo simbolis. Gotikiniu stiliumi kelis kartus perstatyta pilis, XV-XVI a. sandūroje pradėta rekonstruoti į ištaigingus rūmus, kurie XVI a. tapo renesansiniais, o XVII a. pirmoje pusėje įgavo ankstyvojo Baroko bruožų.Tuo metu rūmai visoje Europoje garsėjo meno rinkiniais, pirmosiomis operamis. XVII a.viduryje rūmai buvo nuniokoti, o XIX a. nugriauti. Šiuo metu atkurti rūmai yra muziejinių ekspozicijų, valstybės reprezentacinių renginių, visuomenės edukacijos, kultūrinio turizmo centras.
4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų dešinėje pusėje puikuojasi paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui. Gediminas yra Trakų ir Vilniaus miestų įkūrėjas ir vienas garsiausių senosios Lietuvos valdovų. Paminklo autorius - Amerikos lietuvis Vytautas Kašuba.
5. Paėjus šiek tiek į priekį nuo Gedimino paminklo galima kopti į Gedimono kalną, kur išvystumėtė Aukštutinę pilį ir Gedimino bokštą. Aukštutinė pilis buvo pastatyta gynybai nuo kryžiuočių. Geriausiai išlikęs vakarinis bokštas, dažniausiai vadinamas Gedimino bokštu. Šiuo metu jame veikia muziejus.
6. Nulipus nuo kalno, įsukus į Maironio gatvę ir šiek tiek paėjėjus prieinate Šv. Onos bažnyčią. Tai vėlyvosios Gotikos šedevras. Pirmą kartą Šv. Onos bažnyčia minima 1390 metais. Ji stovi Gedimino kalno šiaurinėje pašlaitėje ir priklausė pranciškonams.
7. Taip pat Maironio g. 8 randame Vilniaus Bernardinų bažnyčią, stovinčią Vilniaus senamiestyje, kairiajame Vilnios krante. Ji priklauso vienuoliams bernardinams. Su Šv. Onos bažnyčia ir vienuolyno pastatais sudaro reikšmingiausią Lietuvoje gotikos stiliaus pastatų ansamblį.
8. Einant tiesiai nuo bažnyčių galime išvysti Mylimųjų tiltą,kuris veda į Užupį. Tiltą puošia daugybė spynų, simbolizuojančių amžiną meilę. Jas užkabina jaunavedžiai.
9. Vilnios krantinėje prie Užupio tilto ir kavinės galime pamatyti Užupio undinėlę. Tai skulptoriaus Romo Vilčiausko sukurta bronzinė skulptūrėlė. 2004 Metais undinėlę buvo pasiglemžęs pakilęs upelio vanduo, tačiau skulptūrą pavyko rasti ir sugrąžinti į savo vietą. Tai vienas iš Užupio simbolių.
10. Įsukus į Užupio gatvę prieiname centrinę aikštę, kurioje randame Angelo skulptūrą. Ji buvo atidengta 2002 metais. Šis to paties skulptoriaus Romo Vilčiausko sukurtas bronzinis angelas tapo pagrindiniu Užupio simboliu.


1. The trip starts at the Bell Tower which situated in the surroundings of the Cathedral Square. It is the best extant tower of the former Vilnius defence wall. It is 57 metres high.
2. In front of the Bell Tower, in the same Cathedral Square is the Cathedral of St. Stanislov and St. Vladislov. It is the most important place of worship for the country's Catholics and the venue for the main Christian, folk and national festivities.
3. Near the Cathedral is one more wonderful historical place – The Palace of the Grand Dukes of Lithuania. This is a prominent element of the ensemble of Vilnius Lower Castle and a symbol of long-lasting statehood. In the Gothic period, the castle was rebuilt several times; in the 15th – 16th centuries it was reconstructed into a luxurious palace which acquired Renaissance features in the 16th century, and features of Early Baroque in the first half of the 17th century. The palace was known throughout Europe for its art collections and the first operas. The palace was destroyed by enemies in the mid-17th century and demolished at the beginning of tyhe 19th century. Nowadays the palace has become a centre of permanent museum expositions, representative events of the state, cultural education.
4. On the right side of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania is a monument to Gediminas. Gediminas was also one of the most famous rulers of old Lithuania. The monument was created by the Lithuanian American Vytautas Kašuba.
5. If you go ahead from the monument to Gediminas you can climb up on the Gediminas Hill, where you find the Upper Castle and Gediminas Tower. The Upper Castle was built to protect the city from the crusaders. The western tower, most often called the Gediminas Tower, has been best preserved. At present, it houses a museum.
6. If you come down from the hill and turn into Maironio street, you will see Church of St. Anne. It is a masterpiece of the late Gothic period. The first time when the church was mentioned is 1390. It stands at the north of Gediminas hill slope and belonged to the Franciscans.
7. Also in the Maironio Street 8 you can find the Bernardine Church, situated in the Old Town of Vilnius, on the left bank of the Vilnia. It belongs to Bernardines. This church with the St. Anne's church and monastery buildings compose the most relevant ensemble of the Lithuania Gothic-style.
8. Walking straight from the churches you will see the Lovers Bridge that leads to Užupis. This bridge is decorated by numerous locks, symbolizing an eternal love. Its hang newlyweds.
9. At the embankment of Vilnia river near the Užupis bridge and cafe you will find a mermaid of Užupis. A bronze sculpture was created by Romas Vilčiauskas. In 2004, the mermaid was claimed by rising river water, but the sculpture was found and returned to its place. This is one of the most famous characters of Užupis.
10. Turned into the Užupis street you come into the central square, where is the Angel sculpture. It was uncovered in 2002. It was created by the same sculptor as the mermaid and it is became the main symbol of Užupis.


1. A viagem começa no Campanário, situados no entorno da Praça da Catedral. É a melhor torre sobrevivente da antiga muralha de defesa Vilnius. Ela é de 57 metros de altura.
2. Em frente do Campanário, na mesma Praça da Sé é a Catedral de St. Stanislov e Vladislov St. Este é o lugar mais importante de culto para os católicos do país e do local para o cristão principal, folclórico e festividades nacionais.
3. Perto da Catedral é um lugar mais maravilhoso histórico - O Palácio do Grão-Ducado da Lituânia. Este é um elemento importante do conjunto de Vilnius Baixa Castelo e um símbolo de um estado de longa duração. No período Gótico, o castelo foi reconstruído várias vezes e no XV - XVI séculos, foi reconstruída em um luxuoso palácio que adquiriu características renascentistas, no século XVI e as características do barroco precoce na primeira metade do século XVII. O palácio era conhecido em toda a Europa pelas suas colecções de arte e as primeiras óperas. O palácio foi destruído pelos inimigos em meados do século XVII e demolida no início do século XIX. Atualmente, o palácio tornou-se um centro de exposições permanente do museu, eventos representativos do Estado e da educação cultural.
4. A direita do Palácio do Grão-Ducado da Lituânia é um monumento à Gediminas. Gediminas foi também um dos governantes mais famosos da Lituânia velho. O monumento foi criado pelo americano lituano Vytautas Kašuba.
5. Se você vai em frente do monumento ao Gediminas, pode subir no monte de Gediminas, onde você encontra o Castelo Alto e Gediminas Torre. O Castelo de Cima foi construído para proteger a cidade dos cruzados. A torre ocidental, chamado de Torre de Gediminas, foi melhor preservada. Atualmente, nessa é um museu.
6. Se você descer do morro e transformar na rua Maironio, você vai ver Igreja de St. Anne. É uma obra-prima do período Gótico tardio. A primeira vez quando a igreja foi mencionada é 1390. Este é no norte de Gediminas encosta do monte e pertencia aos franciscanos.
7. Também na Rua Maironio 8 você pode encontrar a Igreja Bernardine, situado na cidade velha de Vilnius, na margem esquerda do Vilnia. Pertence ao Bernardinas. Esta igreja, com a igreja de St. Anne's monastério e edifícios compõem o conjunto mais relevantes da Lituânia em estilo Gótico.
8. Andando em linha reta as igrejas você vai ver a ponte que leva o Ponte Amantes. Esta ponte está decorada por numerosos bloqueios, que simboliza um amor eterno. Pendurar seu recém-casados.
9. No aterro do rio Vilnia, perto da ponte Užupis e café você vai encontrar uma sereia de Uzupis. Uma escultura de bronze foi criado por Romas Vilčiauskas. Em 2004, a sereia foi reivindicado pela subida da água do rio, mas a escultura foi encontrado e devolvido ao seu lugar. Este é mais famosos personagens de Uzupis.
10. Transformou-se na rua de Užupis que vêm para a praça central onde está a escultura de Anjo. Foi descoberto em 2002. Este criado por escultor Romas Vilčiauskas, cuem também criado e a sereia, e se tornou um símbolo principal de Užupis.

Sem comentários:

Enviar um comentário