17.10.09

Vasco da Gama

Vasco da Gama (1469?-December 24, 1524), was a Portuguese explorer who was the first person to sail from Europe to India. From the early 15th century, the nautical school of Henry the Navigator had been extending (praplatinti, tęsti) Portuguese knowledge of the coast of Africa. From the 1460s, the goal had become one of rounding that continent's southern extremity and gaining direct access to the riches of India, mainly black pepper and other spices. Born in Sines, Portugal, da Gama was just shy of thirty years old as these long-term plans were coming to fruition (išsipildymas).
Bartolomeu Dias had returned from rounding the Cape of Good Hope and exploring as far as the Fish River in modern-day South Africa, while from India Pedro de Corvilhã had explored south for some of the distance intervening between Dias' explorations and the subcontinent. It remained only for the two segments to be joined into one voyage.
This task was given to Da Gama's father, Estêvão da Gama, but he died before he could begin. Vasco was then given the job on the strength of his work for the Portuguese crown along the Gold Coast of Africa. On July 8, 1497 four ships (the São Gabriel, the São Rafael, the Berrio, and a storage ship of unknown name) left Lisbon and the voyage began.


By December 16 they had passed the Fish River and continued on into waters unknown to Europeans. With Christmas pending they gave the coast they were passing the name Natal, which it retains to this day. By January they had reached modern-day Mozambique, Arab-controlled territory on the East African coast that was part of the Indian Ocean's network of trade. Having got that far, da Gama was able to employ a pilot at Malindi, who brought the expedition the rest of the way to Calicut (the exact Malayalam name is Kozhikode) on the southwest coast of India on May 20, 1498. Sometimes violent negotiations with the local ruler (the samoothiri raja, usually anglicized as Zamorin) ensued in the teeth of resistance from Arab merchants. Eventually da Gama was able to gain an ambiguous letter of concession for trading rights, but had to sail off without warning after the Zamorin insisted on his leaving behind all his goods as collateral. Da Gama kept his goods, but left behind a few Portuguese with orders to start a trading post.Upon his return to Portugal in September 1499, da Gama was richly rewarded as the man who had brought to fruition a plan that had taken eighty years. He was given the title "Admiral of the Indian Ocean", and on February 12, 1502 he sailed again with a fleet of twenty warships to enforce Portuguese interests. Pedro Álvares Cabral had been sent out two years earlier (on which voyage he incidentally discovered Brazil) and found that those at the trading post had been murdered, encountered further resistance and bombarded Calicut.Vasco da Gama (1469? – December 24, 1524), buvo portugalų tyrinėtojas, kuris pirmasis išplaukė iš Europos į Indiją. Nuo 15 amžiaus pradžios, jūreivystės mokykloje Henry the Navigator buvo išplėstos Portugalų žinios apie Afrikos pakrantę. Nuo 1460s, tikslu tapo gauti tiesioginį priėjimą prie Indijos turtų, daugiausia juodųjų pipirų ir kitų prieskonių. Gimė Sines, Portugalija, da Gama dar nebuvo sulaukęs trisdešimties metų, kaip šiems ilgalaikiems planams buvo lemta išsipildyti.
Ši užduotis buvo patikėta da Gama tėvui Estêvão da Gama, bet jis mirė prieš jam galint pradėti. Vasco buvo pateikta ši užduotis jo sunkaus darbo Portugalijos karūnai palei Auksinį krantą afrikoje dėka. 1497 metų liepos 8 keturiais laivais (São Gabriel, São Rafael, Berrio ir atsargų laivo pavadinimas nežinomas) paliko Lisabonos uostą ir kelionė prasidėjo.
Iki gruodžio 16 jie praėjo Fish River ir tęsė plaukdami į vandenis nežinomus europiečiams. Su pasiruošimais Kalėdoms jie pakrantę pro kurią plaukė pavadino Natalio vardu, kurį jį išlaiko iki šių dienų. Sausi jie pasiekė šiandienos Mozambiką, Arabų kontroliuojamą teritoriją rytinėje Afrikos pakrantėje, kuri buvo Indijos vandenyno prekybos tinklo dalimi . Nusigavus pakankamai toli da Gama sugebėjo įdarbinti pilotą Malindyje, kuris vedė ekspediciją likusį kelią iki Calicut (tikslus Malayalo vardas - Kozhikode), pietvakarių pakrantės Indijoje (gegužė 20, 1498 metų). Kartais be smurto nepraeinančiomis derybomis su vietos valdovais (samoothiri Raja, paprastai vadinamais kaip Zamorin) pavyko pasekti ir atsparumo iš arabų pirklių. Galiausiai da Gama galėjo surašyti dviprasmiška laišką dėl nuolaidų prekybos teisėms, bet turėjo plaukti be leidimo po to, kai Zamorin reikalavo iš jo palikti visas savo prekes kaip įkeitimo objektą. Da Gama išsaugotjo savo prekes, bet paliko keletą portugalų jūreivių su įsakymų pradėti prekiauti paštu.
Grįžęs į Portugaliją rugsėjo 1499 da Gama buvo gausiai apdovanotas kaip žmogus, kuris išpildė planą, kurio buvo imtasi aštuoniasdešimt metų.

Sem comentários:

Enviar um comentário