3.4.10

Mário Laginha


Mário João Laginha vienas sėkmingiausių Portugalijos džiazo muzikantų gimė 1960 m balandžio 25d Lisabonoje. Kuomet Mario buvo 5-erių metų tėvai padovonojo jam fortepijoną ir pradėjo leisti į privačias fortepijono pamokas. Vaikas netrukus buvo pramintas jaunuoju genijumi, tačiau pabodęs nuo nuolatinių koncertų ir dėmesio paprašė tėvo nupirkti jam gitarą.

Be gitaros ir fortepijono Mario Laginha intesyviai treniravosi gimnastiką. Treniruodamasis šešis kartus per savaitę ir 4 valandas per parą Mario svajojo vieną dieną patekti į olimpiadą arba tapti gimnastikos treneriu. Greičiausiai būtų tapęs profesionaliu gimnastu, jeigu ne grupė Genesis ir per televizorių pamatytas džiazo pianisto Keitho Jaretto koncertas. Tuomet Laginhai užgimė noras groti taip virtuoziškai kaip Jarettas. Tai buvo pirmoji Laginhos pažintis su džiazu. Nuo tos akimirkos metė gimnastiką ir pasišventė muzikai praktikuodamasis 8 valandas per dieną bei įstojo į džiazo mokyklą "Louisiana" Cascais mieste, kuriai vadovavo Luisas Villas Boas. Čia buvo paskatintas tobulinti savo techniką bei pradžioje mokintis klasikinių kurinių. Vėliau įstojo į konservatoriją, kur jo mokytojais buvo Carla Seixas ir Jorge Moranno. Konservatoriją baigė aukščiausiu įvertinimu būdamas 25 metų amžiaus.

Pradžioje teko susidurti su sunkiomis finansinėmis problemomis, todėl muzikantas grojo viešbučiuose bei akomponavo muzikantams studijoje. Pirmas profesionalus darbas buvo Brechto pjesė "Baalas" Trinidado Teatre. Taip pat teko akomponuoti begarsiams filmams. Pirmas tikras džiazo projektas buvo daininkės Mario Joao suburtas kvintetas pavadinimu "Maria Joao & friends" (Maria Joao ir draugai). Su šiuo kvintetu buvo išleisti du albumai "Quinteto Maria João" (Marijos Joao kvintetas) ir "e Cem Caminhos" (šimtas kelių), į kuriuos įėjo džiazo standartai ir keli originalūs kūriniai. Tuo pat metu Mario Laginha kartu su Carlos Martinsu, Thomu Pimenteliu , Edgaru Caramelu bei broliais Peteriu ir Mario Barreirosais įkūrė "Lisabonos džiazo sekstetą". Šis sekstetas 1988 metais išleido vienintelę plokštelę pavadinimu "Ao Encontro" (Susitikimas).

Per šį laikotarpį Mario Laginha išlavino improvizaciją džiazo standartų temomis bei pradėjo kurti originalias kompozicijas. 1987 metais Laginha subūrė Mario Laginhos dekatetą ir debiutavo Gulbenkiano Organizacijos rengiamame Jazz em Agosto festivalyje. Visų aranžuočių ir kompozicijų autorius buvo M.Laginha. Taip pat tuo metu nenutolo nuo klasikinės muzikos grodamas klasikinės muzikos festivaliuose. Ir tuo metu kartu su geru draugu Pedro Burmesteriu subūrė fortepijono duetą ir vienas žymiausių jų pasirodymų įvyko 1993 metais Belemo kultūros centre. 1991 prisijungė prie kito žymaus portugalų džiazo atstovo Carloso Bica grupės "Viva Cal" bei taip pat grojo su savo autoriniais kvintetais ir 1993 su pianistu João Paulo Esteves da Silva įkūrė grupę "Soul & Dance", o 1994 metais išleido pirmą autorinį albumą "Hoje" (Šiandien).


Su 1994 metais išleistu albumu "Dance" prasidėjo vaisingas ir ilgametis bendradarbiavimas su Maria Joao. Nuo jo išleidimo iki dabar buvo išleisti daugiau nei 7 albumai: Fable, Color, "Lobos, Raposas e Coiotes" (vilkai, lapės ir kojotai), Chorinho Feliz, Mumadji, Undercovers Tralha ir Perfil.

Taip pat paminėtinas fortepijono duetas su portugalų pianistu Bernardo Sassetti. Su juo Mario Laginha nuo 1999 išleido 2 albumus ir koncertavo daugybėje koncertų.Mário João Laginha one of the most successful jazz musicians of Portugal was born on April 25 ,1960, in Lisboa. When Mario was 5, parents gave him piano and he began to take private lessons. The child soon was called a wonder boy, but tired of continual concerts and attention asked father to buy him a guitar.


Apart from guitar and piano Mario Laginha intensively trained gymnastics. By training six times a week and 4 hours a day, Mario dreamed of participating at Olympics or becoming a gymnastic trainer. Perhaps he could have ended as professional gymnast if he at the time would have not heard band Genesis and not seen the jazz concert of pianist Keith Jarrett. Then Laginha became obsessed with idea to become such a good musician like Jarrett. That was his first encounter with Jazz music. From that time on he ceased to train gymnastics and devoted his time to music by practicing 8 hours a day and joined “Louisiana” jazz school in Cascais, which was led by Luis Villas Boas. Later entered Conservatory, where his teachers were Carla Seixas and Jorge Morano. He ended it with best grade at age of 25.
In the beginning he faced hard financial problems, therefore the musician played at hotels and also accompanied for musicians in studio. His first professional job was a play by Brecht “Baal” in the Theatre of Trinidado. Also he used to accompany silent films in cinema. First real jazz project was the quintet of Mario Joao called “Maria Joao & Friends”. With this quintet they published two albums :
“Quinteto Maria João” and “e Cem Caminhos”, in which were included jazz standards and several original pieces. At this time Mario Laginha together with Carlos Martins, Thomas Pimentel, Edgar Caramel and brothers Peter and Mario Barreiros founded “Sexteto de Jazz de Lisboa”. This sextet in 1988 published the only LP called “Ao Encontro”.
By this time Mario Laginha developed improvisation style of jazz standards and began creating his own original compositions. In 1987 Laginha created “Decateto de Mário Laginha” and debuted at Jazz em Agosto festival. Laginha was author of all of bands arrangements and compositions. Also he at that time did not distanced himself from classical music and played at classical music festivals. With his good friend Pedro Burmester he formed a piano duo and one their most famous performance took place in 1993 at Belem culture centre. In 1991 he joined Carlos Bicas band “Viva Cal” and also played with his own quintet and in 1993 with pianist Joao Paulo Esteves da Silva he formed “Soul & Dance“ and in 1994 he released his first solo album „Hoje“ (Today).
With the release of “Dance” began the fruitful and long-lived collaboration with Portuguese jazz singer Maria Joao. From that point till today they made together more than 7 albums: Fable, Color, "Lobos, Raposas e Coiotes", Chorinho Feliz, Mumadji, Undercovers, Tralha and Perfil


Also noteable is his piano duo with Portuguese pianist Bernardo Sassetti. With him he released 2 albums and performed numerous concerts.
Sem comentários:

Enviar um comentário