2.4.10

Eduardo Souto Moura - Purtuguese architect -

Portugal - country whose past history is very close to Lithuania. Former occuption, the dictator management experience, this country still managed to remain strong, united and culturally very distinctive and unique nation. Since ancient times, Portugal has focused on its cultural heritage and its development. Is is no secret that this country is famous for its talented writers, musiciant and variety of styles of music, professional dancers who fascinate audience around the world. But this time i woulld like to pay great attention to another very characteristically challenging art - architecture.


My choice of the portuguese aechitect is assigned to creators of the modern period, so i would like to present Eduardo Souto Moura, whose works are known not only in his home country, but also goes beyond its borders. Eduardo Elisio Machado Souto de Moura - so is full of the artist's name - is almost 58 years old portuguese born is Oporto city. After completing his studies in architecture of Fine Arts University in his native city, some time worked as a professor og architecture discipline, which continued almost 10 years. Eduardo Souto Moura has conducted a lot professional development training courses when he was in practice of the most famous Portuguese architect and national diamond of the culture - Alvaro Siza.This artist traveled a lot, attended seminars in Portugal and abroad so Eduardo works became recognized and appreciated by the audience in various exhibitions. It is cosidered to be two main buildings that is thought to be the largest and most important of artist's works. It is Braga Municipal Stadium, which was also used to 2004 European footbal championship and another - Paula Rego museum building. The stadium is considered to be one of the most beautiful stadiums around the world, which is thought could not be equated to any other architectural building throughout Portugal. The stadium is built directly on the quarry so it opens the whole panorama of the city.
Another huge work of architect - working with another representative portuguese origin painter Paula Rego. Eduardo Souta Moura was an architect who designed her name museum - Paula Rageo house of stories. Construction was finished in 2007 and the museum is regarded as highly held ambition or attempt to create a new and distictive architectural character. Paula Rego was the one who chose the architect for the museum. She was just fascinated by Eduardo works London Serpentine Pavilion (2005) and the Braga stadium (2000).


So portugal architecture is old but innovative branch of art that is filled with artists which are well appreciated all over the world. Eduardo Souto Moura is one of those famous artists who spreads his bright ideas and represents national culture far beyond its borders.
Portugalija - Europos valstybė, kurios istorinė praeitis yra itin artima Lietuvai. Buvusi okupuota, patyrusi dikatoriaus valdymą, ši šalis vis dėlto sugebėjo išlikti stipri, vieninga ir kultūriškai labai savita bei unikali valstybė. Nuo seniausių laikų Portugalija daug dėmesio skyrė savo kultūriniam paveldui bei jo tobulinimui. Ne paslaptis, jog ši šalis garsi savo talentigais rašytojais, muzikantais bei įvairiais, subtiliais muzikos stiliais, profesionaliais šokejais, kueire žavi žiūrovų auditorijas visame pasaulyje. Tačiau šį kartą aš norėčiau prisiminti ir didesnį dėmesį skirti kitai itin charakteringai meno šakai - architektūrai, kurios stilius yra glaudžiai susijęs su politiniais bei isotiriniais Portugalijos kaip valstybės brandos faktais.


Mano pasirinktas bei moderniajam laikotarpiui atsovaujantis architektas - Eduardo Souto Moura, kurio darbai yra žinomi ne tik gimtojoje šalyje, bet ir plačiai už jos ribų. Eduardo Elisio Machado Souta de Moura - toks pilnas šio menininko varas - yra bevei 58 metų portugalas, gimęs Oporto mieste. Baigęs architektūros studijas savo gimtojo miesto Fine Arts universitete. Po kurio laiko jis įsidarbino architektūros dėstytoju, kuriuo buvo bene 10 metų. Eduardo SOuto Moura profesionima tobulėjimui daug suteikė dar studijų metais atlikta praktika pas bene garsiausią Portugalijos architektą bei nacionalinį pasididžiavimą - Alvaro Siza.


Daug kelevęs, dalyvavęs bagalėse seminarų Portugalijoje ir svetur, Eduardodarbai tapo pripažinti auditorijos beu laukiami įvaririose parodose. Diidžiausiais šio menininko darbais yra liako du pagrindiniai jo gyvenimo statiniai - Braga Municipal Stadium, kuriame vyko 2004 metų Europos futbolo čempionatas. Šis stadionas yra laikomas vienu riginaliausiu ir gražiausiu stadionu visame pasaulyje, kuriam, daugelui manymu, negali prilygti joks kitas architektūrinis pastatas visoje Portugalijoje.


Kitas taip pat žinovų įvertintas bei pagyrimų sulaukęs architektūros pastatas - tai bendradarbiavimo su kita portugalų kilmės mano atsove, tapytoja Paula Rego rezultatas. Eduardo Souto Maura buvo architektas, suprojektavęs jos vardo muziejų, pvadinimu Paula Rego house of stories. Baigtas statyti 2007 metais, muziejus yra laikomas itin vykusiu bandymu atskleisti ambiciją sukurti naują bei savitą architektūrinį charakterį, Architekrą pasirinko pati Paula Rego, kuri buvo tiesiog sužavėta architekto sukurtu Londono paviljonu (2005) bei jau minėtu Braga furbolo stadionu (2000).Taigi architektūra Portugalijoje yra sena, bet kartu inovatyvi meno šaka, turinti pasidižiavimo vertų meninikų. Eduardo Souto Maura yra vienas iš tų, kurie garsina Portugaliją kaip savitos kutlūros bei stilių šalį toli už jos ribų.Rūta Aleknaitė

Sem comentários:

Enviar um comentário