14.12.09

Fernão de MagalhãesFernandas Magelanas (port. Fernão de Magalhães) – portugalų jūrų keliautojas, atradėjas, tarnavęs Ispanijos karalystei. F. Magelanas pirmasis iš Europos vakarų kryptimi pasiekė Aziją, pirmasis perplaukė Ramųjį vandenyną. Jo pradėta ekspedicija pirmoji apiplaukė pasaulį.

Magelanas gimė 1480 metais, šiaurės Portugalijoje, Tras-os-Montes provincijoje, Vila Reale. Jo tėvas buvo miesto burmistras Pedro Rui de Magelanas, motina – Alda de Meskuita. Magelanas turėjo brolį Diego de Sousa ir seserį Izabelę.

Sulaukęs 20 metų, Magelanas pirmą kartą išplaukė į jūrą. 1505 m. jis išplaukė į Indiją. 1510 m. Magelanas tapo kapitonu, tačiau po slaptos kelionės į rytus be leidimo, prarado valdžią ir grįžo į Portugaliją. 1511 m. Magelanas buvo išsiųstas į Maroką, kur 1513 m. rugpjūčio 28 d. dalyvavo mūšyje prie Azamoro ir buvo rimtai sužeistas. Magelanas taip pat buvo apkaltintas prekyba su Mauritanijos musulmonais. Ten taip pat įvyko konfliktas su portugalų admirolu Francisco de Almeida, kad be leidimo paliko armiją. F. Magelanas užsitraukė karaliaus Manuelio I nemalonę. Karalius atsisakė padidinti pajamas. Manuelis I taip pat pranešė, kad Magelanas nuo 1514 m. gegužės 15 d. daugiau nebetarnaus karaliui. Magelanas formaliai atsisakė pilietybės ir išvyko į Ispaniją siūlydamas savo paslaugas vienam dvarui.
Kelionę 1519 m. rugpjūčio 10 d. pradėjo 237 ar 270 jūreivių, bet atgal į Ispaniją 1522 m. rugsėjo 6 d. sugrįžo tik 18. Po Magelano žūties kapitonu tapo Juan Sebastián Elcano.

Pagal 1494 m. pasirašytą stipriausių XV amžiaus jūrinių valstybių – Ispanijos ir Portugalijos – sutartį, Ispanija turėjo teisę į visas žemes, esančias į vakarus nuo dienovidinio, einančio maždaug 45° vakarų ilgumos, o Portugalija – į rytus nuo šio dienovidinio. Kadangi šio dienovidinio padėtis, esanti priešingoje Žemės pusėje, prie Azijos rytinių krantų, kur driekiasi Molukų salos (tuomet vadintos Prieskonių salomis), buvo neaiški, Ispanija surengė Magelano ekspediciją, tačiau jos kelias negalėjo eiti per Portugalijos vandenis. Būdamas įsitikinęs, kad Žemė yra rutulio formos, Magelanas nutarė pasiekti Molukų salas vakarų keliu.

1519 m. rugpjūčio 10 d. flotilė iš penkių laivų, vadovaujama Magelano, paliko Seviliją. Portugalų karalius Emanuelis, sužinojęs apie Magelano išplaukimą, nurodė laivyno vienetams jį pagauti, bet Magelanas paspruko nuo portugalų. 1519 metų rugsėjo 20 dieną flotilė išplaukė iš San Lukaro uosto, esančio Gvadalkviviro žiotyse. Po dviejų mėnesių jie pasiekė Brazilijos krantus. Ilgą laiką F. Magelano įgula niekaip negalėjo rasti sąsiaurio. 1520 metų spalio 18 dieną F. Magelanas išplaukė toliau ieškoti sąsiaurio. Keturi laivai, pirmą kartą žmonijos istorijoje, lėtai ir tyliai įplaukė į negyvenamą, niūrų sąsiaurį, kur nuo amžių nebuvo patekę europiečiai. Aplinkui nebuvo matyti nė vienos gyvos būtybės, ir vis dėlto aplinkui turėjo būti žmonės, nes nakties tamsoje tvyksčiojo ugnys, todėl F. Magelanas ir pavadino šį kraštą Tierra del Fuego (Ugnies Žeme). Šias negęstančias ugnis matė ir vėlesni keliautojai. Tai aiškinama tuo, kad Ugnies Žemės gyventojai, būdami žemiausioje kultūros pakopoje, nežinojo ugnies gavimo meno, todėl jie ir dieną, ir naktį degindavo savo būstuose sausą žolę ir šakas. F. Magelano laivai plaukdami sąsiauriu visą laiką turėjo saugotis seklumų, aplenkti uolas. Priešinis vėjas plėšė laivų bures. Po 38 dienų jūreiviai pamatė Ramujį vandenyną. Taip buvo atrastas sąsiauris, kuris buvo pavadintas Magelano vardu.

1521 metų kovo 6 dieną F. Magelanas pasiekė dvi gyvenamas salas. Tai buvo Filipinų salų grupė. 1521 m. balandžio 27 d. Magelanas žuvo per konfliktą Maktano saloje.

1522 m. rugsėjo 6 d. po trejų metų išvykos Juanas Sebastianas de Elkanas ir likusieji įgulos nariai grįžo į Ispaniją.

Magelano ekspedicija pirmoji apiplaukė žemę, pirmoji perplaukė Pietų Amerikos sąsiaurį, jungiantį Pietų Ameriką su Ramiuoju vandenynu. Įgulos nariai buvo pirmieji europiečiai, kurie pamatė iki šiol nematytų dalykų:
• „Kupranugarius be kuprų“, kurie greičiausiai buvo lama, guanakas, vikunija arba alpaka.
• Juodas „žąsis“, kurių nereikėjo nei skusti, nei pešti – greičiausiai tai buvo pingvinai.
• Dvi iš artimiausių mūsų galaktikų (Didysis Magelano Debesis ir Mažasis Magelano Debesis) – jos matomos tik Pietuose.
• Žemės dydis buvo daug kartų didesnis nei galvojo mokslininkai – kelionės ilgis buvo 69 tūkstančiai kilometrų.Fernando Magellan (Fernão de Magalhães port.) - Portuguese navigator, discoverer and served in the Spanish kingdom. F. Magellan is the first from Europe reached Asia from west direction, first crossed the Pacific Ocean. Launched its first expedition to circumnavigate the world.

Magellan was born in 1480 in the north Portugal, Tras-os-Montes province, Villa Reale. His father was a town mayor Pedro Rui de Magellan, mother - Alda de Meskuita. Magellan had a brother, Diego de Sousa, and sister Izabela.

Age 20, Magellan first sailed into the sea. 1505 he proceeded to India. 1510 Magellan became a captain, but after a secret trip to the east without a permit, lost his power and returned to Portugal. 1511 Magellan was sent to Morocco, where in 1513, 28th August participated in the battle to Azamoro and was seriously injured. Magellan has also been accused of trafficking with the Mauritanian Muslims. There was also conflict with the Portuguese Admiral Francisco de Almeida, in addition to permission to leave the army. F. Magellan healed King Manuel I of disfavor. The king refused to increase revenue. Manuel I also announced that the Magellan 1514, 15th May will no more serve the king. Magellan formally renounced citizenship and moved to Spain, offering his services to one estate.

Trip 1519, 10th August began 237 or 270 sailors, but back to Spain in 1522, 6th September came only 18th. After Magellan‘s death captain became Juan Sebastián Elcano.

According to the tremty in 1494 signed by the strongest XV century maritime countries - Spain and Portugal - Spain had a right to all land located west of the meridian passing approximately 45 degrees west longitude, and Portugal - to the east of the meridian. Since the meridian position, located on the opposite side of the Earth, to the eastern Asian coast, which extends the Moluccas (then known as Spice Islands), was unclear, Spain held Magellan‘s expedition, but a road could not go through the Portuguese waters. Convinced that the Earth is spherical in shape, Magellan decided to achieve the Maluku islands west road.

1519, 10th August fleet of five ships, led by Magellan, left Seville. Portuguese King Emmanuel becomes aware of Magellan‘s leaving, told to catch the fleet units, but Magellan escaped from the Portuguese. 1519, 20th September flotilla sailed from San Lukaro port located at the mouth Gvadalkviviro. Two months later, they reached the coast of Brazil. For a long time, F. Magellan‘s crew could not find any way of the Strait. 1520 year on October 18th, F. Magellan set off to continue looking into the Strait. The four ships, for the first time in human history, slowly and quietly entered the uninhabited, a black Strait, where the age was not as Europeans. There was no one to see living beings, and yet it had to be around people, because the of flames seen at night, and F. Magellan and named this land Tierra del Fuego (Land of Fire). These flames was subsequent also by other travelers. This is explained by the fact that the „Land of Fire‘s“ population, being the lowest stage of culture, did not know the art of receipting fire, so they both day and night in their dwellings burnt dry grass and branches. F. Magellan‘s ships sailing through the Strait at all times had to guard the ship, overtake rocks. Headwind plundered ship sails. After 38 days the seamen saw the Pacific Ocean. It was discovered Strait, which was named after Magellan‘s behalf.

1521, 6th March, F. Magellan reached the two inhabited islands. It was the Philippine island group. 1521, 27th April Magellan died in the conflict at Maktano island.

1522, 6th September after three years away Juan Sebastian de Elkanah, and the remaining crew members returned to Spain.

Magellan‘s expedition to circumnavigate the earth, firstt crossed the South American strait that connects South America with Pacific Ocean. Crew members were the first Europeans who saw the hitherto unseen things:
- Camel hump free, which was probably a llama, guanaco, alpaca or Vicuña.
- Black Goose, which did not need to shave or pluck - this is probably the penguins.
- Two of our closest galaxies (the Large Magellanic Cloud and Small Magellanic Cloud) - it is only visible to the south.
- Land size is many times greater than scientists thought - the journey length of 69 thousand kilometers.

Sem comentários:

Enviar um comentário